رویکردهای رفتار سازمانی

رویکردهای موجود در رفتار سازمانی به چهار دسته تقسیم می شود:
1. رویکرد شناختی.
2. رویکرد رفتارگرایی.
3. رویکرد یادگیری اجتماعی.
4. رویکرد رفتار سازمانی.

رویکرد شناختی: روی جنبه های مثبت رفتار و آزادی اراده انسان تاکید دارد و مفاهیمی از قبیل انتظارو تقاضا و شوق را مورد استفاده قرار می دهد. اطلاعلت رکن اساسی شناخت می باشد و تحت این چارچوب شناخت از رفتار پیشی می گیرد.

رویکرد رفتار گرایی: نظریات پاولوف و اسنیکر مطرح است. بر اساس تاثیر محیط پایه گذاری شده و اعتقاد دارد رفتارها عکس العملی است و رفتار در چهارچوب محرک و پاسخ اتفاق می افتد.

رویکرد یادگیری اجتماعی: درک کامل رفتار سازمانی با توجه دقیق به شرایط موجود در سازمان، ویژگی ها و فرآیند شناختی افراد و اثرات درونی و بیرونی رفتار آن ها میسر است.

رویکرد رفتار سازمانی: یک رشته انسانی شناختی است و هدف از رفتار سازمانی درک و پیش بینی و کنترل رفتار افراد می باشد.

بازدید : 17468