کارآفرینی راهکاری مهم برای توسعه اشتغال زنان است

هرچند اشتغال زنان طی سال های گذشته به دلیل افزایش جمعیت فعال با دشواری هایی مواجه شده است اما زنان می توانند در عرصه های اقتصادی با کارآفرینی، شرایط فعالیت خود را در حوزه های اقتصادی و اجتماعی بازتعریف کنند و آن را بهبود بخشند. به گزارش ایرنا، ناهماهنگی میان آمارهای وضعیت تحصیلی و اشتغال زنان نشان می دهد بازار کار کشور پاسخگوی افراد با تحصیلات دانشگاهی به ویژه زنان دانش آموخته نیست.
براساس نتایج یادشده، هم اکنون حدود 65 درصد صندلی های دانشگاه ها توسط زنان اشغال شده است در حالی که در بازار کار کشور، مشارکت زنان کمتر از 13 درصد است. به عبارتی مشارکت زنان کمتر از یک پنجم حضور آنها در دانشگاه های کشور است.
نابرابری چنین گسترده حاکی از آن است که بازار کار کشور هنوز مناسب کار زنان در ابعاد گسترده نیست و زنان به ویژه زنان دارای تحصیلات دانشگاهی با مشکلات بیشتری، برای حضور فعال در بازار کسب و کار مواجه هستند.
در چنین عرصه ای که هنوز برای فعالیت اقتصادی زنان شرایط بهبود نیافته است بنابراین زنان با تاکید بر توانمندی های خود، باید بتوانند زمنیه ایجاد کار را برای خود فراهم کنند و این مهم نیاز به سخت کوشی و پشتکار مضاعفی دارد که در زنان دور از انتظار نیست.
جامعه همواره با اشتغال زنان به گونه ای برخورد می کند که نقش اجتماعی آنها محور نقش آنها در خانواده است بنابراین بهبود پایگاه اجتماعی آنها با توجه به این نقش با دشواری های بیشتری نسبت به مردان برخوردار می شود.
شکی نیست، زنانی که در عرصه های اجتماعی و اقتصادی فعالیت می کنند خود را نسبت به سایر زنانی که از این موقعیت مبری هستند، متفاوت می دانند.
جوامعی که شرایط اجتماعی در آن به گونه ای تنظیم شده که زنان با شرایط مطلوب تری بتوانند در عرصه های بیرون از منزل فعالیت کنند. به طور یقین زنانی که در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مشارکت می کنند از پویایی و کارایی بیشتری نسبت به زنانی که فقط در عرصه خانه فعالیت می کنند، برخوردار می باشند.
موانع اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران کم نیست و برای کاهش دشواری ها در زمینه های یادشده زنان باید مصمم تر از همیشه در جستجوی راهکارهایی برای حضور فعال تر در جامعه باشند.
بررسی وضعیت اشتغال زنان نشان می دهد، جمعیتی از زنان کشور در بخش غیررسمی با اندک دستمزد مشغول به کار هستند.
طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان سال گذشته زنان فعال در عرصه های اقتصادی 5/44 درصد در بخش خدمات، 1/31 درصد در بخش صنعت و 4/24 درصد در بخش کشاورزی به کار اشتغال دارند.
پژوهش های انجام شده در زمینه کارآفرینی زنان به دلیل نوپایی مبحث، بسیار محدود است و از آنجا که حتی اشتغال زنان در ایران همواره با مسائلی مواجه است. کارآفرینی زنان نیز بالطبع با مسائلی متعدد در زمینه های فردی، اجتماعی و اقتصادی مواجه است.
ویژگی های شخصیتی و همچنین زمینه های اجتماعی از مهمترین عوامل بروز کارآفرینی در میان زنان است. اعتماد به نفس زنان می تواند منشا حضور فعال در عرصه های مختلف کسب و کار باشد.
شکی نیست بخشی از زمینه های فردی کارآفرینی در مجموعه ویژگی های فرد وجود دارد. اما بخشی دیگر می تواند از طریق نظام آموزشی مبتنی بر ایجاد خلاقیت و نوآوری در میان دانش آموزان، شکل بگیرد.
فرهنگ سنتی از مجموعه عواملی است که همواره می تواند به عنوان سد و مانعی برای حضور زنان در جامعه محسوب شود، بنابراین زنان در محیط های اجتماعی که شرایط آن تسهیل کننده فعالیت زنان است بیش از محیط های سنتی، می توانند رشد کنند.
طی سال های اخیر نرخ باروری در جامعه ایران کاهش چشمگیری یافته(حدود 5/1 درصد) و این در حالی است که شرایط اجتماعی برای حضور زنان در فعالیت های اجتماعی از جمله تحصیل بیشتر، فراهم شده است.
شکی نیست نرخ باروری رابطه معکوسی با نرخ اشتغال زنان دارد اما به طور یقین این موضوع تمام دلیل عدم حضور زنان نیست به طوری که طی دهه اخیر در کشور نرخ باروری کاهش یافته اما شاهد حضور زنان در عرصه های اقتصادی، نیستیم.
ابعاد وسیع تر عدم مشارکت اقتصادی زنان، حاکمیت تفکری است که زنان و مردان را با توجه به جنسیت آنها به کارهای زنانه و مردانه تقسیم بندی می کنند. بنابراین در بررسی مسائل اجتماعی مشاهده می کنیم همواره جامعه موضوع تقسیم کار زن و مرد را به زنان تحمیل می کند بدون اینکه تعدیل بیشتری در عهده دار شدن وظایف اجتماعی زنان(نظیر مراقبت با کیفیت از کودکان) برعهده گیرد.
شرایط اجتماعی در برخی موارد طوری تنظیم شده که اشتغال زنان را با دشواری همراه کرده است که از آن جمله عدم امنیت اجتماعی برای حضور زنان در برخی از مشاغل است.
مقایسه درآمدی نشان می دهد همواره دستمزد زنان در مقابل کار برابر، کمتر از مردان است و این موضوع نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز مشاهده می شود. فاصله دستمزد در ایران در حالی است که زنان شاغل همواره از تحصیلات بهتری نسبت به مردان برخوردار می باشند.
بررسی ها همچنین نشان می دهد، طی سال های اخیر اقدام های ارزشمندی در جهت بسط و توسعه کارآفرینی در کشور شده و به طور یقین با توجه به اینکه تفکر کارآفرینی، کاری فرهنگی در ابعاد وسیع و گوناگون است سال های طولانی نیاز است این باور در جامعه به ویژه برای کارآفرینی زنان به شکل هنجار در آید.
برای انجام کارهای بزرگ نیاز به انسان های بزرگ و ارزشمندی است که از دشواری راه نهراسند و علیرغم دشواری ها همواره، به پیش روند.
کارآفرینی به ویژه برای زنان نیاز به حمایت و پشتیبانی از سوی دولت ها دارد زیرا در غیر این صورت فقط تعداد برگزیده ای که دارای ممارست و پیگیری مضاعفی هستند می توانند از طریق کارآفرینی راهی برای حضور در بازار کسب و کار بیابند.
کارشناسان اجتماعی بر این باورند مشارکت روزافزون زنان در امور اجتماعی و اقتصادی باعت تقویت اعتماد به نفس، استقلال و افزایش توانمندی در تصمیم گیری و برخورد مناسب با رویدادها و حوادث زندگی می شود.
افزایش خلاقیت، کارآیی و استقلال بیشتر نتیجه فعالیت زنان در مسئولیت پذیری های اجتماعی و اقتصادی است. کارآفرینی برای زنان می تواند منجر به تعامل اجتماعی، استقلال
عمل بیشتر و در نهایت توانمندی آنها در عرصه های مختلف زندگی شود.
مهمترین ویژگی کارآفرینی برای زنان، افزایش توان مدیریتی در آنها است که شکل گیری این ویژگی در نهایت می تواند منجر به مسئولیت پذیری بیشتر در عرصه های مختلف زندگی شود.
به طور یقین افزایش روحیه کارآفرینی می تواند در نهایت منجر به افزایش توانمندی فرزندان شود که این روحیه در نسل های آتی، ادامه خواهد یافت.
با توجه به نرخ ورود زنان به دانشگاه ها جذب این تعداد نیروی تحصیلکرده در سازمان های دولتی که بیشتر آنها با مازاد نیروی انسانی مواجه هستند، عملی نبوده و بخش خصوصی نیز با توجه به دامنه محدود فعالیتش در ایران نتوانسته است در این زمینه موفقیت قابل توجهی بدست آورد.
با توجه به دانش و مهارتی که زنان طی سال های اخیر فرا گرفته اند، امکان ایجاد کسب و کار به صورت فردی و یا گروهی در رشته های مختلف تخصصی را دارند، ایجاد تفکر کارآفرینی و ورود به کسب و کار در میان آنها باعث می شود تا بتوانند با بهره گیری از استعدادهای بالقوه خود، افرادی خلاق، نوآور و خودباور شوند.
یکی از راهکارهایی که می توان زنان را در آن زمینه فعال کرد، رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل ایجاد تحولات چشمگیر در کلیه فعالیت های اجتماعی از جمله کارآفرینی، به عنوان مهمترین ابزار کارآفرینی مدرن مورد توجه قرار گرفته و کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز از سوی دیگر دارای پهنه وسیعی برای فعالیت است.
این فناوری با توجه به منافعی که برای زنان دارد، قادر است برخورد با بسیاری از چالش های رو در روی زنان کارآفرین را تسهیل کرده و قدرت کارآفرینی آنها را افزایش دهد.
در گزارش سال 2002 مرکز کارآفرینی کافمن تاکید شده است کارآفرینی زنان نقش برجسته ای در سلامت اقتصاد ملت ها دارد.
براساس تحقیق مقایسه ای دیگر در مورد فعالیت کارآفرینی بین زنان و مردان در 37 کشور جهان مشخص شد، ویژگی های خاص هر کشور، نرخ رواج کارآفرینی را در میان زنان و مردان آن کشور تعیین می کند، به نحوی که مشارکت زنان در کارآفرینی از میزان 6/0 در هزار در ژاپن تا 5/8 در هزار در تایلند متغیر است.
براساس تحقیق دیگری، مقایسه بین کارآفرینی زنان و مردان در یک نمونه از شهرهای اروپایی در چهار بخش مختلف تجارت، تولید، خدمات و صنایع دستی صورت گرفته که نتایج آن در دو بخش تجارت و صنایع دستی نشان می دهد کارآفرینی زنان به طور عام در بخش صنایع دستی و کارآفرینی مردان دربخش خدمات صورت گرفته و هر دو کمترین میزان کارآفرینی را در بخش تولید داشته اند.
ضروری است به کارآفرینی که مقوله ای جوان در ایران است به طور جدی توجه شود و راهکارهایی که بتوان آن را در جامعه توسعه داد، اتخاذ کرد. ایجاد و بسط و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه به ویژه برای زنان، می تواند زمینه تحرک نیمی از جمعیت جامعه را به گونه ای فراهم کند که در نهایت تولید ملی در کشور افزایش چشمگیری یابد و معضل بیکاری مهار شود.

منبع: بازارکار

بازدید : 4362

نماد اعتماد
logo-samandehi