تبیین چهار جهت گیری در تعاریف کارآفرینی

برای روشن تر شدن و تمیز دادن جهت گیری ها و ابعاد مختلف تعاریف کارآفرینی، در ادامه برخی از تعاریف ارائه شده از کارآفرینی را در چهارجهت گیری زیر قرار می دهیم تا دیدگاه های مختلف به کارآفرینی بهتر درک گردد: (رستگار، 1386)

  1. تعاریف کارآفرینی با جهت گیری های اقتصادی و کسب و کار (جدول شماره 1).
  2. تعریف کارآفرینی با جهت گیری های اجتماعی فرهنگی و سیاسی (جدول شماره 2).
  3. تعریف کارآفرینی با جهت گیری های روان شناختی و خود شکوفایی (جدول شماره 3).
  4. تعریف کارآفرینی با جهت گیری های کلی (جدول شماره 4)

 

جدول شماره (1) تعاریف کارآفرینی با جهت گیری اقتصادی و کسب وکار

تعاریف کارآفرینی و کارآفرینان

ارائه دهندگان

منبع

هر فرآیندی که منجر به کالایی جدید، ایجاد روش جدید، بازار جدید و منابع جدید می‌شود.
کارآفرین کسی است که می داند که همواره سیستم اقتصادی را سازماندهی مجدد کند.

Schumpeter

Schumpeter ، Et. al
(1934)

توانایی جمع آوری منابع به منظور سرمایه گذاری بر روی فرصت های تجاری جدید و هر کوشش و تلاشی به منظور ایجاد یک سازمان تجاری جدید با توسعه کسب و کار.
Global ، Entrepreneurship ، Monitor) )

GEM

Danka
( 2000)

کارآفرین شخصی است که قضاوت می­کند، عوامل تولید را ترکیب می کند و از بحران­ها جان سالم بدر می برد.

Say
(1852)

Pirich ، et. al
(2001)

کارآفرین کسی است که در مسائل اقتصادی پیشگام است و تغییر و نوآوری هارا با مدیریت ریسک و عدم اطمینان شروع می­کند.

Knight
(1221)

Pirich ، et. al
(2001)

کارآفرینی؛ نوآوری، تنوع محصول و خدمات و فراهم نمودن بسترهایی بر شرکت های بزرگ.

Bolton
(1971)

Pirich ، et. al
( 2001 )

جابجایی منابع اقتصادی بر اساس اصول بهره وری.

Schiller &
Grewson (1997)

Schiller &
Grewson
(1997)

کارآفرینی، شور و شوق یک رسالت اجتماعی را با بینش تجاری و بازرگانی ترکیب می‌کند.

 

Authenticity
(2000)

کارآفرین کسی است که رضایت مالی وشخصی را به عنوان پاداش از تلاش های خود از آن دریافت می کند.

Hisrich ،
(2002)

Hisrich ،
(2002)

کارآفرینان کسانی هستند که در جابجایی منابع اقتصادی بر اساس اصول بهره وری تأکید دارند.

say

Schiller& Grewson
(1997)

 

جدول شماره (2) تعاریف کارآفرینی با جهت گیری­های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

تعاریف کارآفرینی و کارآفرینان

ارائه دهندگان

منبع

کارآفرینان سرمایه اجتماعی را به دست می آورند، ایجاد و سرمایه گذاری می کنند و سپس آن را در توسعه سازمان­های کارآفرینانه به کار می گیرند.

Tomas
(2004)

Tomas
(2004) p. 12

کارآفرینان کسانی هستند که زیر سیستم ها و سیستم های  فرعی یک جامعه، اقتصاد را ایجاد، ارزیابی و هماهنگ می کنند.

Pason ، (1956)

Hisrich& peters
( 2002 )

کارآفرینان راه هایی را برای روابط بروکراتیک مانند روابطی که میان کارکنان و کارفرمایان برقرار است را ارائه می کنند.

Storey
(1982)

Hisrich& peters
( 2002 )

کارآفرینی، شامل توسعه برنامه­های نوآوارانه برای کمک به بهبود امرار معاش افرادی که فاقد کسب و کار و توانایی های مالی­اند و یا استفاده از فرصت های خدمات اجتماعی.

-

مقیمی، 1383

کارآفرینی اجتماعی، کسی است که کسب وکار غیر انتفاعی را برای ایجاد درآمد جهت هزینه کردن برای خدمات اجتماعی متقبل می­شود.

McNamara
(1999)

مقیمی، 1383

کار آفرینی شور شوق یک رسالت اجتماعی که با بینش تجاری و بازرگانی ترکیب شود.

Dees

مقیمی، 1383

کارآفرینی اجتماعی، فعالیت های اجتماعی مخاطره آمیز، کسب و کارها با هدف اجتماعی و فعالیت های مخاطره آمیز در زمینه توسعه اجتماعی را شامل می­شود.

-

مقیمی، 1383

کارآفرینی اجتماعی، ظرفیت عملکرد جامعه را افزایش می­دهد.

Drucker

Thomas ، (2004)

کارآفرینی اجتماعی، راهی برای سرعت بخشیدن به تحولات اجتماعی.

-

Alvord ، et ، al
(2001)

کارآفرینان در حلقه مناسب سرمایه اجتماعی، سرمایه­های اجتماعی را ایجاد و با به دست می­آوردند.

Lidbiter

Thomas
(2004)جدول شماره (3) تعاریف کارآفرینی با جهت گیری روان شناختی و خودشکوفایی

تعاریف کارآفرینی و کارآفرینان

ارائه دهندگان

منبع

ویژگی­های روان­شناختی و تجربه های گذشته افراد مؤلفه­های مهمی برای کارآفرینی است

Brock Haus
(1982)

Pirich Knuckey  Cambell
(2001)

کارآفرینان کسانی هستند که بدون توجه به تنوع در توسعه اقتصادی، ساختاراجتماعی، فرصت ها و با میل رساندن به موفقیت های بالاتر تقریباً همیشه روش هایی برای حداکثر کردن موفقیت­های خود دارند.

McClelland
( 1982 )

Hisrich& peters
(2002)

افرادی که تیپ شخصیت آنان با مرکز کنترل درونی بالاست و می توانند بر سرنوشت خویش حاکم باشند کارآفرین هستند.

Rotter
1960) )

Hisrich& peters
(2002)

ویژگی­های شخصیتی ویژه و برجسته ای برای کارآفرینان هست که آنان را از دیگران متمایز می­سازد.

Pichel ، (1964)
Hornaday ، ( 1970)
Bunker ، (1970)

Hisrich& peters
(2002)

یکی از بارزترین ویژگی­های شخصیتی کارآفرینان برخورداری از انگیزه پیشرفت بالا یا نیازبرای پیشرفت است.

Meredilh ، et. al (1982)
Sexton ، ، et. al
(1985)
Robinson ، et. al
(1986)

Osborne
1995) )

کارآفرینی منظری است برای تغییر که همیشه در جستجوی تغییراست، نسبت به آن از خود واکنش نشان می­دهد و آن را یک فرصت می داند.

Drucker

Prokopenko & Pamlin
(1991)

مک کله لند در سال 1976 میلادی انگیزه موفقیت را مورد مطالعه قرارداد، جولیان راتر در سال 1986 میلادی در زمینه کنترل درونی و بیرونی مطالعه کرد. گرایش به ریسک، یک ویژگی رفتاری است که به وسیله نایت در سال 1921 میلادی ارائه شد. عزت نفس به وسیله کارسرود، اولم وادی در سال 1986 میلادی مورد تأکید قرارگرفت.

-

مقیمی، 1383

 

جدول شماره (4) :تعاریف کارآفرینی با جهت گیری کلی یا بدون جهت گیری خاص

تعاریف کارآفرینی و کارآفرینان

ارائه دهندگان

منبع

کارآفرینی دارای جوهره ای است بسیار گسترده که می تواند در ابعاد مختلف ظاهر و فعال شود.

McClelland
(1982)

Cornwall & Perlman
( 1999 )

مذهب و دین واخلاق محرک­هایی مؤثر برای کارآفرینی هستند که از طریق مواردی همچون اخلاق کاری می­توان مورد توجه قرار می­گیرد.

Weber
(1976)

Hisrich &
Peters
( 2002 )

کار آفرینی عبارتند از فرآیند ایجاد چیزی بیشتر از ارزش تلاش ها و زمانی که صرف آن شده است.

Hisrich

Hisrich
( 2002 )

رفتارهای کارآفرینانه، نیازی فراگیر و ضروری برای همه سازمان ها به هر اندازه ای است.

Thompson

Thompson ، et. al
( 2000 )

کارآفرینی فرآیند افزودن چیزی جدید (خلاقیت )و چیزی متفاوت (نوآنوری) به منظور خلق ثروت برای افراد و ارزش افزوده برای جامعه.

Kao

Kao
( 1989 )

افراد کارآفرین هر آن چیزی که ممکن است به حقیقت بپیوندد را امکان پذیر می‌سازند.

Kao

Davies ، et. al
( 2002 )

کارآفرینان کسانی هستند که از خود ابتکار، خلاقیت، نوآوری و انعطاف نشان می‌دهند. آنان مایلند که به شکل ذهنی بیندیشند و تغییرات را به عنوان یک فرصت می‌انگارند.

Kao

Davies ، et. al
( 2002 )

کارآفرینی فرایندی است که به دنبال فرصت ها بدون توجه به منابعی که در اختیارات می‌باشد.

Stevenson
Et. al

Hurley
( 1999 )

رفتار کارآفرینانه در امورکسب­وکارتجاری، اجتماعی، علمی، هنری، ورزشی، خدمت سربازی و امور اکتشافی و ماجراجویانه یافت می شود.

Thompson ، et. al

Thompson ، et. al
( 2000 )

کارآفرینی توانایی ایجاد و ساختن چیزی از هیچ.
کارآفرینی، یعنی در جایی که دیگران آنجا را آشوب زده و مبهم ومتناقض می‌بینند، کسب فرصت نمود.
کارآفرینی سبک مدیریتی برای پیگیری فرصت ها بدون توجه به منابعی که هم اکنون در اختیار است.

Timmons

Tina seeling
( 2003 )

کارآفرینی، توانایی انجام پذیر جدید

Parker

Thomas
( 2004 )


منبع:
رستگار، عباسعلی، 1386، آموزش ارزش آفرینی یا کارآفرینی، مجموعه مقالات همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی، انتشارات دانشگاه سمنان

 

بازدید : 6239

نماد اعتماد
logo-samandehi