انواع نوآوری


چهار نوع اصلی نو آوری وجود دارند که شامل نوآوری در محصول، نوآوری در فرایند، نوآوری در بازاریابی و نوآوری در مدیریت می باشد.

1. نوآوری محصول  به ارتقای محصول یا خدمات قبلی یا ارائه محصولات جدید می انجاند

2. نواوری در فرایند به فرایندها بهبود یافته در سازمان برای مثال در بخشهای عملیات، مدیریت منابع انسانی، یا امور مالی منتج می شود. این نواوری ها بر بهبود کارایی  و اثر بخشی تاکید دارند.

3. نواوری بازاریابی به کارکردها ی بازاریابی، تبلیغ، قیمت گذاری، و توزیع و همچنین دیگر کارکردها محصول به غیر از توسعه محصول (مانند بسته بندی یا تبلیغات)مربوط می شود.

4. نوآوری مدیریت روش مدیریت سازمان را بهبود میبخشد. به طوری که بررسی سازمانها ی موفق نشان میدهد این سازمانها  در م قایسه با دیگرسازمانهای کمتر توسعه یافته محصولات و ایده های جدید بیشتری را خلق کرده اند د.

در مدیریت کلیه کارکردهای اقتصادی –بازاریابی، عملیات، مالی، منابع انسانی، تحقیق و توسعه و مدیریت اطلاعات این خلاقیت است که شرکتها موفق را از ناموفق حدا می کند.

منبع: کتاب 101 تکنیک حل خلاق مسئله، (راهنمای اندیشه نو برای کسب و کار)
تالیف : جیمز هیگینز، ترجمه : محمود احمدپور داریانی

بازدید : 17372

نماد اعتماد