گرایش های مقطع دکتری رشته مدیریت دانشگاه تهران

گرایش های مقطع دکتری رشته مدیریت دانشگاه تهران سال 89

دانشکده / پردیس

گرایش

مدیریت

مدیریت دولتی – گرایش منابع انسانی

مدیریت

مدیریت دولتی- گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

مدیریت

مدیریت – گرایش تولید و عملیات

مدیریت

مدیریت – گرایش مالی

مدیریت

مدیریت – گرایش سیستمها

مدیریت

دکترای حرفه ای مدیریت- گرایش تصمیم گیری و سیاست گذاری

مدیریت

مدیریت – گرایش بازاریابی

مدیریت

مدیریت – گرایش رسانه

پردیس قم

مدیریت دولتی- گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

پردیس قم

مدیریت دولتی- گرایش مدیریت رفتار سازمانی

روانشناسی و علوم تربیتی

مدیریت آموزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی – گرایش مدیریت و برنامه ریزی

گرایش های مقطع دکتری رشته مدیریت دانشگاه تهران سال 88

دانشکده / پردیس

گرایش

مدیریت

مدیریت – گرایش رفتاری

مدیریت

مدیریت – گرایش تحقیق در عملیات

مدیریت

مدیریت – گرایش مالی

مدیریت

مدیریت – گرایش سیستمها

مدیریت

مدیریت – گرایش سیاستگذاری

مدیریت

مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی

مدیریت

مدیریت بازرگانی – گرایش سیاستگذاری بازرگانی

پردیس قم

مدیریت دولتی – گرایش منابع انسانی

پردیس قم

مدیریت دولتی- گرایش مدیریت رفتار سازمانی

روانشناسی و علوم تربیتی

آموزش عالی – گرایش مدیریت آموزش عالی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی – گرایش مدیریت و برنامه ریزی

گرایش های مقطع دکتری رشته مدیریت دانشگاه تهران سال 87

دانشکده / پردیس

گرایش

مدیریت

مدیریت – گرایش منابع انسانی

مدیریت

مدیریت – گرایش تحقیق در عملیات

مدیریت

مدیریت – گرایش تولید و عملیات

مدیریت

مدیریت – گرایش سیستمها

مدیریت

مدیریت – گرایش سیاستگذاری

مدیریت

مدیریت – گرایش رسانه

پردیس قم

مدیریت دولتی – مدیریت تطبیقی و توسعه

پردیس قم

مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

روانشناسی و علوم تربیتی

مدیریت آموزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی – گرایش مدیریت و برنامه ریزی


منبع: سایت مدیر

بازدید : 24412

نماد اعتماد