خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک


ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک

1- انعکاسی از ارزشهای حاکم در جامعه است.

 2- معطوف به پرسش های اصلی و اساسی سازمان است.

3- به وسیله اهداف بلند مدت مدیران را در انجام فعالیت ها هم جهت و هماهنگ می کند.

4- دارای دید دراز مدت است و به آینده های دور می اندیشد.

5- در سطوح عالی سازمان شکل می گیرد.

6- برنامه ریزی جامع فراگیر است وبرنامه های عملیاتی را در بر می گیرد.

7- امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی یازمان را مد نظر قرار می دهد.

منبع: کتاب مدیریت عمومی، دکتر سید مهدی الوانی

تهیه و تنظیم: طاهره قربانزاده فاراب

 

بازدید : 16075

نماد اعتماد
logo-samandehi