سبک های مختلف برنامه ریزی استراتژیک یا جامع

1- در بعضی سازمان ها تعیین اهداف کلی و ماموریت های آینده سازمان بر اساس نظر شخصی و قضاوت فردی مدیر است. اخذ تصمیم در این سبک بیشتر بر اساس بینش و جنبه اشراق و دریافت های فرد مدیر دارد و قاعده ای خاص بر آن حاکم نیست.

2- در سبکی دیگر با توجه به استراتژی ها ی وضع شده قبلی وبا ایجاد تغییرات جزئی و اندک تعیین استراتژی های سازمانی انجام می گیرد. فایده این روش مخاطره بسیار کم آن. و از کاستی های آن این است که سازگاری با شرایط متحول بیرونی به راحتی امکان پذیر نیست.

3- در سبک سوم که به نام برنامه ریزی جامع یا استراتژیک معروف است تعیین اهداف بر اساس نظوم و قاعده ای خاص است که بررسی می کنیم:

الف) تعیین و تدوین اهداف آینده سازمان
مهمترین مرحله می باشد و بر عهده مقامات عالی سازمان است. تعیین هدف شامل درک و تشخیص صحیح ماموریت ها و مقاصد سازمان و بیان آنهاست. کارهای مهم در این مرحله :رابطه سازمان با جامعه ودلیل وجودی آن مورد بررسی قرار می گیرد. توجه به ارزش ها، انتظارات و امکانات و منابع سازمان.

ب) شناخت اهداف و استراتژی های موجود سازمان
توجه به اهداف و ماموریت های فعلی و بررسی وجود افتراق و اختلاف با هدفهای تعیین شده.

پ) تجزیه و تحلیل شرایط محیطی سازمان
در این مرحله تهدیدها و فرصت های محیط خارجی شناسایی و تحلیل می شوند.

ت) تجزیه و تحلیل منابع  وامکانات سازمان
شمایی از امکانات سازمان برای تحقق اهداف آینده بدست می آید. و همچنین ضعف ها و نارسایی های داخلی سازمان نیز شناسایی و مشخص می شوند.

د) شناسایی وضع موجود سازمان
این مرحله حاصل اطلاعات جمع آور شده در سه مرحله پیش است. باید تصویری کامل از اهداف موجود، شرایط محیطی و امکانات سازمان بدست آید  و آثار و هماهنگی آنها بر یکدیگر بررسی شود.

ز) تعیین تغییرات مورد لزوم در استراتژی ها
برنامه ریز باید فاصله بین هدف ها و استراتژی های آینده را دریابد و ضرورت انجام تغییراتی را در هدف ها یا نحوه اجرای هدف بنماید.

ر) تصمیم گیری در مورد استراتژی مطلوب
استراتژی های منتخب یا کاملا استراتژی های جدید هستند و یا استراتژی های گذشته اند که با تغییراتی برای نیل به اهداف مطرح شده اند. انتخاب براساس معیار های:عملی بودن، مفید بودن، قدرتحل مشکلات، هم راستایی با خط مشی ها و...

ژ) اجرای استراتژی جدید
انتخاب استراتژی جدید پایان کار نیست بلکه باید اجرا و عملا آزمون شود.

و) کنترل و سنجش استراتژی جدید در عمل

منبع: کتاب مدیریت عمومی، دکتر سید مهدی الوانی

تهیه و تنظیم: طاهره قربانزاده فاراب

بازدید : 8331

نماد اعتماد
logo-samandehi