مبانی سازماندهی

در سازماندهی وظایف، اختیارات و مسئولیت های واحدها و پست های مشخص و نحوه هماهنگی و ارتباط بین آنها معین میشود.

به کمک سازماندهی است که هدفها شکسته شده و تحقق آنها میسر می شود. سازماندهی فعالیتی مستمر و مداوم است از این رو ان را سازماندهی مجدد یا فرایند انتخاب دائم نام نهاده اند.

پویایی مدیریت ایجاب می کند تا سازماندهی در پی سازگاری سازمان با محیط متغییر، فناوری های جدید و سایر سازمان ها استمرار داشته باشد.

البته مستمر بودن به معنای آن نیست که سازمان دائما دستخوش دگرگونی هی بنیادی است  بلکه تغییر متناسب با بزخور گویای این واقعیت است که سازمان را تغییر داده و آن را با محیط هماهنگ و سازگار ساخته ایم.

انتخاب و مبانی سازماندهی به عوامل مختلفی چون نوع فعالیت سازمان، محیط سازمان و خط مشی های کلی آن بستگی دارد.

انواع سازماندهی در سازمان:
سازمان برمبنای وظیفه(هدف)
سازمان بر مبنای نوع تولید یا عملیات
سازمان بر مبنای منطقه عملیات
سازمان بر مبنای ارباب رجوع یا مشتری
ساختار ترکیبی
سازمان بر مبنای پروژه
سازمان های ماتریسی یا خزانه ای
سازمان با گروه های متداخل یا سازمان گروهی
سازمان با واحد مستقل
سازمان با ساختار آزاد
الگوی پنج بخشی

هریک از انواع سازماندهی به صورت جداگانه در بخش
جزوات مبانی مدیریت و سازمان تشریح شده اند.

منبع: کتاب مدیریت عمومی، تألیف دکتر سید مهدی الوانی

تهیه و تنظیم: طاهره قربانزاده فاراب

بازدید : 19399

نماد اعتماد
logo-samandehi