سازمان بر مبنای پروژه

یکی از انواع جدید ساختار سازمانی است. در سازمانهایی که هدف و ماموریت سازمان را می توانیم در قالب پروژه های مستقل اجرا کنیم این ساختار قابل استفاده است. در این ساختار به تعداد پروژه های موجود، واحد های مستقل وجود دارد. که واحد ها دارای عوامل و امکانات لازم برای انجام پروژه هاست بدون نیاز به واحد های دیگر.

این ساختار در سازمانی که به حد کافی توسعه یافته باشد مثمر ثمر خواهد بود.

سازمان به واحد های پروژه ای کوچکتر تقسیم می شود>>>>سلسله مراتب و کندی کار به حداقل می رسد.

واحد های نسبتا مستقل در غالب پروژه ها ایجاد می شود>>>>همکاری در داخل پروژه ها لازم است ولی کمک واحد های خارجی چندان مورد نیاز نیست. ضعف یک واحد کل سیستم را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

سنجش و مقایسه واحد های پروژه با توجه به امکانات و منابع مصروفه وجود دارد. پروژه ها میتوانند رقابتی سالم و سازنده داشته باشند.

منبع: کتاب مدیریت عمومی، تألیف دکتر سید مهدی الوانی

تهیه و تنظیم: طاهره قربانزاده فاراب

بازدید : 9111

نماد اعتماد
logo-samandehi