خود کنترلی در سازمان

خود کنترلی : انتخابی دیگر در کنترل سازمان
شاید همه کوشش هایی که تا کنون در زمینه تلفیق هدف های فرد و سازمان انجام شده به طریقی در پی تحقق همین هدف بوده.

در خود کنترلی هدف ایجاد حالتی درون فرد است که بدون کنترل یک عامل خارجی او را به انجام وظایفش متمایل می سازد.

انجام این هدف جز از طریق کار فرهنگی بر روی افراد سازمان عملی نخواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که هدف ها، ماموریت ها و شیوه های کار سازمان نباید با اعتقادات اعضای سازمان در تضاد باشد. چرا که در آن صورت خود کنترل شدن فرد در جهت اهداف سازمان نخواهد بود.

وجدان فردی فملیت خواهی و میهن پرستی هیچ کدام به اندازه  زمینه های اعتقادی اسلام بهترین بستر را برای خود کنترلی فراهم نمی آورد.

منبع: کتاب مدیریت عمومی، تألیف دکتر سید مهدی الوانی

تهیه و تنظیم: طاهره قربانزاده فاراب

بازدید : 12478

نماد اعتماد
logo-samandehi