تفاوت های مدیریت و مریدیت

عنوان مطلب : تفاوت‌های مدیریت و مریدیت
نویسنده : دکتر جمشید تقسیمی
عضو انجمن فارغ التحصیلان و کارآفرینان کمبریج بین‌المللی- مدرس دانشگاه


انقلاب نئولتیک و دست‌یابی انسان به توانمندی‌ تولید محصول چه از طریق دامداری و چه از طریق کشاورزی نیاز به مدیریت و برنامه‌ریزی را به شکل فزاینده‌ای محسوس نمود.

بسیاری اعتقاد دارند که انسان فقط موجودی اجتماعی است در حالیکه انسان از کودکی نشان می‌دهد که موجودی اجتماعی و اقتصادی است و وقتی شخصیتش شکل می‌گیرد، سیاسی و فرهنگی هم می‌شود.

اعتقاد نگارنده بر این است که کلمات و واژه‌هایی مانند مدیریت نامطلوب، مدیریت نا مناسب، سوء مدیریت و... واژه‌های صحیحی نمی‌تواند باشد چرا که مدیریت در معنای واقعی خود مدیریت است و این پدیده که سهمی مهم برای تغییر جهان در هزاره سوم دارد کلمه‌ای واضح و خالص است و هیچ پیشوند و یا پسوندی نمی‌تواند آنرا منفی و یا مثبت‌تر نماید.

زیرا این واژه خود تکمیل کننده بسیار از رشته‌های علمی از جمله مدیریت استراتژیک، ‌ مدیریت بازرگانی، مدیریت منابع و... می‌باشد.

تقسیم‌بندی مدیریت در مسیر مراتب عالی است و نمی‌توان آن را در جهت روش‌های منفی طبقه‌بندی کرد. بنابراین شایسته است مدیریت در دنیا را در وسط یک هرم فرضی قرار داده و زوایای این هرم را مدیریت اندیشه‌ها، ‌ مدیریت آینده‌ها و مدیریت نوآوری بدانیم.

مدیریت اندیشه‌ها شامل جمع‌آوری، ‌ اصلاح و بسط اندیشه‌های مدیریتی توسعه گرا می‌باشد، مدیریت انگیزه هادرحوزه دانش و مهارت و قابلیت بحث می‌کند. مدیریت نوآوری موضوعاتی مانند مدیریت بهره‌وری، مدیریت منابع، مدیریت تولید، اجرا، نظارت و ارزشیابی را در خود دارد. آنچه غیر از این هرم و زوایای آن عمل شود، مدیریت نیست و فقط جای حرف دال  با حرف رتعویض گردیده و تبدیل به مریدیت می‌گردد. فرد می‌تواند مرید مرئوس خود، مرید هوای نفس، ‌ مرید تفکرات غلط، مدیر سهامداران سازمان یا مرید مشتری و مرید... گردد و عملکرد خود را در فضای مریدیت ببرد. اما مدیریت در بتن خود قداست واعتبار علمی دارد وعملکرد در این فضا تما ما" ارزشمند میباشد.
 عملکرد مدیر و مرید تفاوت‌هایی دارد که دراین یادداشت به آن می‌پردازیم.
-    مرید همواره به دنبال عوامل مقصر است حال آنکه مدیر به دنبال عناصر موثر است.
-    مرید مصلحت‌گرا است و مدیر حقیقت‌گراست.
-    مرید اهل تجلیل است و مدیر اهل تحلیل است.
-    مرید به آموزش گیرندگان توصیه می‌کند بخوان و بنویس مدیر توصیه می‌کند خوب گوش کن و به زیبایی حرف بزن.
-    مرید همواره توضیح می‌دهد مدیر استدلال می‌کند.
-    مرید دیکته می‌کند مدیر انشاء می‌گوید.
-    مرید اهل شایسته‌سواری است مدیر اهل شایسته سالاری است.
-    مرید به دنبال پول، تجهیزات و نیروی انسانی برای پیشرفت است مدیر به دنبال دانش و مهارت و نوآوری است.
-    مرید اهل وظیفه شناسی است و مدیر اهل احساس مسئولیت است.
-    مرید تعصب بی‌جا دارد مدیر منطق به جا دارد.
-    مرید اهل اتهام است و مدیر اهل اتحاد است.
-    مرید آموزش را دوست دارد و مدیر پرورش را می‌پسندد.
-    مرید اهل تحمیل است و مدیر اهل تدبیر است.
-    مرید از فرد می‌ترسد مدیر از قانون می ترسد.
-    مرید به دنبال استمداد است و مدیر به دنبال استعداد است.
-    مرید اعتبار را دوست دارد و مدیر اعتقاد را دوست دارد.
-    مرید با انتقام آرام می‌گیرد و مدیر با انتقاد یاد می‌گیرد.
-    مرید اهل بحران است مدیر به دنبال جبران است.
-    مرید همواره به دنبال برائت است و مدیر بدنبال برآیند است.
-    مرید در انتظار برکت است و مدیر آغاز کننده حرکت است.
-    مرید درون گراست و مدیر برون‌گر است.
-    مرید بیکار است مدیر بیدار است.
-    مرید اهل پرده‌دری است و مدیر اهل بهره‌وری است.
-    مرید به دنبال سکوی پرتاب است و مدیر دارای عشق پرواز است.
-    مرید پشیمان است و مدیر پشتیبان است.
-    مدیر اهل پوشش خطاهاست مدیر اهل کوشش جلوگیری از اشتباهات است.
-    مرید بدنبال پیشگویست مدیر پیشرو است.
-    مرید تأیید می‌کند مدیر تأثیر می‌کند.
-    مرید اهل تکثیر است مدیر اهل تدوین است.
-    مرید اهل تجزیه است مدیر اهل تجربه است.
-    مرید ترتیب را دوست دارد مدیر ترکیب را دوست دارد.
-    مرید اهل تصور است مدیر اهل تحول است.
-    مرید اهل تظاهر است و مدیر دارای تعادل است.
-    مرید به دنبال تخمین است و مدیر دارای تضمین است.
-    مرید تشویش دارد مدیر قابلیت تشویق دارد.
-    مرید مسائل را تعبیر می‌کند مدیر پدیده‌ها را تفسیر می‌کند.
-    مرید اهل تقابل است و مدیر اهل تفاهم است.
-    مرید عاشق تحریم است و مدیر به دنبال تکریم است.
-    مرید تمجید می‌‌کند و مدیر پروژه‌ها را تمرین می‌کند.
-    سهم مرید حسرت است و سهم مدیر ثروت است.
-    مرید توصیه‌گراست مدیر توسعه گراست.
-    مرید نیازمند حمایت است مدیراهل جسارت است.
-    مرید حسابرس است مدیر حسابگر است.
-    مرید دست بوس است مدیر در دسترس است.
-    مرید اهل درآمد است مدیراهل درآیت است.
-    مرید دور (در اینجا منظور از دور، چرخش و دایره است) اندیش است مدیر دور (در اینجا منظور از دور، افق است) اندیش است.
-    مرید دهان بین است مدیر جهان بین است.
-    مرید اهل رابطه است مدیراهل ضابطه است.
-    مرید رفیق است مدیر دقیق است.
-    مرید اهل سازگاری است مدیر اهل سازندگی است.
-    مرید سخنران است مدیر سخن‌دان است.
-    مرید سربار است مدیر سرباز است.
-    مرید اهل شفاعت است مدیر دارای شجاعت است.
-    مرید اهل شهوت است مدیر دارای شهرت است.
-    مرید عاشق است مدیر عاقل است.
-    مرید عامل است مدیر عالم است.
-    مرید غایب است مدیر بر مشکلات غالب است.
-    مرید اهل غیبت است مدیر دارای قیمت است.
-    مرید کارگزار است مدیر کارگشا است.
-    مرید کاسب است مدیر کاشف است.
-    مرید دچار فرسایش است و مدیر توانمند در گشایش است.
-    مرید متخلص است و مدیر متخصص است.
-    مرید متحجر است و مدیر متحرک است.
-    مرید متعلق است و مدیر متعلم است.
-    مرید متغیر است و مدیر متفکر است.
-    مرید متقابل است و مدیر متمرکز است.
-    مرید متناوب است و مدیر متوازن است.
-    مرید متوقع است و مدیر متواضع است.
-    مرید متوسل است و مدیر متوکل است.
-    مرید اهل مطالبه است مدیر اهل مطالعه است.
-    مرید مغلوب است مدیر مقبول است.
-    مرید ناقل است مدیر ناطق است.
-    مرید هنرپیشه است مدیر هنرمند است.
-    مرید اهل یادگاری است مرید اهل یادگیری است.
-    مرید آرایش را دوست دارد مدیر آرامش را دوست دارد.
-    مرید اهل تمکن است و مدیر اهل تمدن است.
-    مرید افراد را بکار اجبار میکند مدیر به افراد در کار الهم می بخشد.
-    مرید وابسته به قدرت است ومدیر وابسته به حسن نیت است.
-    مرید می گوید من مدیر می گوید ما.
-    مرید خطا کار را افشا می کند مدیر روش اشتباه را نشان می دهد.
-    مرید می گوید کار باید انجام شود مدیر می داند کار را چگونه انجام دهد.
-    مرید توقع احترام دارد مدیر احترام را برمی انگیزاند

متأسفانه مرید فکر می‌کند موفقیت یعنی رسیدن به هدف اما مدیر اعتقاد دارد موفقیت یعنی رسیدن به نتیجه داخواه.

بازدید : 8286

نماد اعتماد
logo-samandehi