لیست پرسشنامه های مبانی سازمان و مدیریت

 

◄ پرسشنامه توسعه سازمانی

◄ پرسشنامه بهبود سازمانی

◄ پرسشنامه مداخلات

◄ پرسشنامه تجربه تغییر

◄ پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی

◄ پرسشنامه آمادگی تغییر

◄ پرسشنامه تغییر سازمانی

◄ پرسشنامه انعطاف پذیری نسبت به تغییر

◄ پرسشنامه تغییر محیط کاری با کیفیت بالا

◄ پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر

◄ پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی

◄ پرسشنامه تغییر سازمانی

◄ پرسشنامه مکانیزم های دفاعی در برابر تغییر

◄ پرسشنامه آمادگی برای تغییر

◄ پرسشنامه کنترل پیش نگر

◄ پرسشنامه مهارت‌های نظارت

◄ پرسشنامه انواع بازخور

◄ پرسشنامه بازخور عملکرد

◄ پرسشنامه فرآیند کنترل

◄ پرسشنامه خود نظارتی

◄ پرسشنامه ساختار سازمانی بروکراتیک

◄ پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

◄ پرسشنامه ساختار سازمانی

◄ پرسشنامه طراحی ساختار ماتریسی

◄ پرسشنامه سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی

◄ پرسشنامه مدیریت فرآیند سازماندهی و سازمان غیر رسمی

◄ پرسشنامه نگرش نسبت به افراد و سازمان

◄ پرسشنامه ساختار نامشهود سازمان

◄ پرسشنامه استراتژی تصمیم گیری

◄ پرسشنامه دودلی و تردید در تصمیم گیری

◄ پرسشنامه سبک تصمیم گیری کلی

◄ پرسشنامه سبک پاسخگویی

◄ پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی

◄ پرسشنامه برنامه‌ریز خوب بودن

◄ پرسشنامه سبک پاسخگویی

◄ پرسشنامه سبک تصمیم گیری کلی

◄ پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی

◄ پرسشنامه تصمیم گیرنده خوب بودن

◄ پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی

◄ پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان

◄ پرسشنامه سازمان یادگیرنده بر اساس مدل DLOQ

◄ پرسشنامه سازمان یادگیرنده

◄ پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی

◄ پرسشنامه یادگیری در مورد محیط مدیران

◄ پرسشنامه مهارت‌های ادراکی، انسانی و فنی

◄ پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد

◄ پرسشنامه شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

◄ پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد

◄ پرسشنامه مهارت‌های سازمانی

◄ پرسشنامه ویژگی‌های روان‌سنجی مهارت‌های مدیریتی

◄ پرسشنامه مدیر اثربخش

◄ پرسشنامه مهارت‌های مدیریت

◄ پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم

◄ پرسشنامه مهارت‌ها و توانایی های روابط انسانی

◄ پرسشنامه ویژگی‌های کارکنان در مدیریت عملکرد

◄ پرسشنامه تاثیر مدل EFQM بر عملکرد شرکت

◄ پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

◄ پرسشنامه مالکوم بالدریج

◄ پرسشنامه ملزومات عملکرد کسب و کار

◄ پرسشنامه عملکرد در شرکت های چند ملیتی

◄ پرسشنامه مدیریت عملکرد

◄ پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها

◄ پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان

◄ پرسشنامه خود ارزیابی کسب و کار

◄ پرسشنامه معیارهای موفقیت سازمان

◄ پرسشنامه سلامت کسب و کار

◄ پرسشنامه ظرفیت‌های سازمانی

◄ پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی

◄ پرسشنامه سازمان هایی در کلاس جهانی

◄ پرسشنامه توانمند سازی سازمانی

◄ پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی

◄ پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی

◄ پرسشنامه هویت سازمان

◄ پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان

◄ پرسشنامه مقایسه مدیران مجرب با مدیران جوانتر

بازدید : 41419