لیست پرسشنامه های مدیریت منابع انسانی

◄ پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت

◄ پرسشنامه نگرش ها نسبت به بازنشستگی

◄ پرسشنامه علل ترک سازمان

◄ پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت

◄ پرسشنامه نیاز به حضور اتحادیه ها

◄ پرسشنامه انتظارات کارکنان از اتحادیه ها

◄ پرسشنامه ادراکات در مورد روابط صنعتی

◄ پرسشنامه دلایل ارتقاء شغلی در سازمان‌ها

◄ پرسشنامه تعهد حرفه ای در مسیر ترقی

◄ پرسشنامه مسیر شغلی

◄ پرسشنامه ارزیابی برنامه ریزی توسعه شغلی

◄ پرسشنامه کفایت نفس و مسیر شغلی

◄ پرسشنامه استراتژی های مسیر شغلی بالقوه

◄ پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی

◄ پرسشنامه ارزیابی اثربخشی استراتژی پاداش

◄ پرسشنامه ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد

◄ پرسشنامه رضایت نسبت به پرداخت های سازمانی

◄ پرسشنامه نگرش های کارکنان درباره مزایای سازمانی

◄ پرسشنامه نظام جبران خدمات در سازمان

◄ پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد

◄ پرسشنامه بازخور 360 درجه

◄ پرسشنامه ماهیت بازخور سرپرست

◄ پرسشنامه ارزیابی 360 درجه ای جهت توسعه رهبری

◄ پرسشنامه مهارت‌های ارزیابی عملکرد و پاداش

◄ پرسشنامه ارزیابی عملکرد و پاداش

◄ پرسشنامه ارزیابی عملکرد و بهبود

◄ پرسشنامه سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش

◄ پرسشنامه خود ارزیابی

◄ پرسشنامه نگرش های افراد درباره خودارزیابی

◄ پرسشنامه مقیاس ها و سیاست های ارزیابی عملکرد

◄ پرسشنامه ارزیابی از پایین به بالا توسط کارکنان

◄ پرسشنامه مزایای ارزیابی عملکرد

◄ پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد

◄ پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان

◄ پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی

◄ پرسشنامه نگرش ها نسبت به توسعه مدیریت

◄ پرسشنامه فنون آموزش

◄ پرسشنامه مربی گری

◄ پرسشنامه آموزش و توسعه در سازمان‌ها

◄ پرسشنامه ارزیابی دوره آموزشی

◄ پرسشنامه حمایت مدیریت از آموزش

◄ پرسشنامه بهبود عملکرد از طریق ارزیابی و مربی‌گری

◄ پرسشنامه فرهنگ مربی گری

◄ پرسشنامه جلسات مطالعه موردی

◄ پرسشنامه ادراکات در زمینه آموزش مدیریت

◄ پرسشنامه انطباق شیوه های آموزش با کارکنان قدیمی تر

◄ پرسشنامه توسعه مدیریت

◄ پرسشنامه بازخور 360 درجه و نقش آن در توسعه

◄ پرسشنامه مهارت‌های مربی گری هدف مدار

◄ پرسشنامه آموزش روابط انسانی

◄ پرسشنامه ادراکات از جنسیت در محل کار

◄ پرسشنامه نگرش به کار و فعالیت زنان

◄ پرسشنامه موانع پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت

◄ پرسشنامه استراتژی های شکستن سقف شیشه ای

◄ پرسشنامه ارزیابی اثربخشی نیرویابی

◄ پرسشنامه گزینش

◄ پرسشنامه نگرش کارفرما به استخدام کارآموزان

◄ پرسشنامه ورود کارکنان جدید به سازمان

◄ پرسشنامه ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان

◄ پرسشنامه ارزیابی متقاضی شغل

◄ پرسشنامه برنامه‌ریزی و مدیریت مؤثر جانشینی

◄ پرسشنامه دلایل وجود برنامه مدیریت جانشینی

◄ پرسشنامه ارزیابی برنامه ریزی منابع انسانی

◄ پرسشنامه اثربخشی تحلیل شغل

◄ پرسشنامه طراحی شغل برای یادگیری

◄ پرسشنامه طراحی شغل

◄ پرسشنامه شرح وظیفه

◄ پرسشنامه مدل ویژگی های شغل

◄ پرسشنامه نیاز رشد و ویژگی های شغلی

◄ پرسشنامه جابه جایی و تحرک نیروی کار

◄ پرسشنامه مدیریت منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد

◄ پرسشنامه مدیریت کارکنان

◄ پرسشنامه مسؤلیت های مدیران منابع انسانی

◄ پرسشنامه موانع مدیریت منابع انسانی اثربخش

بازدید : 63029