لیست پرسشنامه های مدیریت دولتی و امور عمومی

◄ پرسشنامه رویه های پلیس

◄ پرسشنامه ویژگی های شخصی پلیس

◄ پرسشنامه رویه های پلیس

◄ پرسشنامه تعهد پلیس

◄ پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس

◄ پرسشنامه اثربخشی شبکه سازی در NGOs

◄ پرسشنامه مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها

◄ پرسشنامه ارزش‌های مدیریتی در حکومت محلی

◄ پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه حکومت محلی

◄ پرسشنامه نقش مدیران عالی سازمان‌های محلی در توسعه

◄ پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک

◄ پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک

◄ پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب

◄ پرسشنامه دلایل برون‌سپاری

◄ پرسشنامه خصوصی سازی

◄ پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی

◄ پرسشنامه توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید

◄ پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر

◄ پرسشنامه کیفیت خدمات

◄ پرسشنامه شرکت‌های متعالی

◄ پرسشنامه کیفیت خدمات

◄ پرسشنامه پاسخگویی محلی - جهانی

◄ پرسشنامه مسؤلیت اجتماعی شرکت

◄ پرسشنامه کمک های انسان دوستانه سازمان

◄ پرسشنامه نگرش‌ها به مسؤلیت اجتماعی

◄ پرسشنامه مسؤلیت اجتماعی

بازدید : 41710