لیست پرسشنامه های مدیریت مالی

◄ پرسشنامه بودجه بندی بر مبنای صفر (ZBB)

◄ پرسشنامه بودجه بندی برنامه ای (PPBS)

◄ پرسشنامه بودجه بندی به روش مرکز هزینه / مسئولیت

◄ پرسشنامه بودجه بندی افزایشی

◄ پرسشنامه بودجه بندی عملکرد – محرک

◄ پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی

◄ پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه

◄ پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه

◄ پرسشنامه میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک

◄ پرسشنامه بررسی ریسک شرکت

◄ پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری 2

◄ پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری

◄ پرسشنامه امنیت منابع سازمانی

◄ پرسشنامه ریسک رابطه ای

◄ پرسشنامه ریسک پذیری اقتضایی تصمیمات

◄ پرسشنامه حفظ رابطه با مشتریان در شرکت های مشاوره سرمایه گذاری

◄ پرسشنامه ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری

◄ پرسشنامه رضایت مشتری از کارکنان بانک

◄ پرسشنامه نگرش افراد کم درآمد به وضعیت مالی

◄ پرسشنامه نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی به عنوان اعضای جامعه

◄ پرسشنامه عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتریان به بانک

◄ پرسشنامه رضایت مشتریان بانک

◄ پرسشنامه گرایشات بازار در مدیران بانک

◄ پرسشنامه ادراک مشتریان از خدمات ارائه شده توسط بانک

◄ پرسشنامه تماس مستقیم با بانک در مقابل بانکداری الکترونیکی

◄ پرسشنامه ارزیابی کاربرد بانکداری اینترنتی

◄ پرسشنامه موانع استفاده از بانکداری الکترونیکی

◄ پرسشنامه بانکداری الکترونیکی

◄ پرسشنامه خدمات آنلاین بانکداری

◄ پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک

◄ پرسشنامه مفید بودن درک شده خدمات بانکداری

◄ پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت (CSF)

◄ پرسشنامه درک ریسک و مدیریت ریسک در بانک

◄ پرسشنامه عملکرد بانک

◄ پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات در نظام بانکی

◄ پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی

◄ پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری

◄ پرسشنامه مدیریت دارائی های غیر‌ منقول سازمان

◄ پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری

◄ پرسشنامه به کارگیری تامین کنندگان خارجی

◄ پرسشنامه روش های تامین مالی

◄ پرسشنامه ارزیابی موسسات مالی

بازدید : 55102