لیست پرسشنامه های مدیریت صنعتی

◄ پرسشنامه نگرش ها درباره پروژه

◄ پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه‌ها

◄ پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه

◄ پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه

◄ پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

◄ پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

◄ پرسشنامه عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

◄ پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان در زمینه مدیریت استراتژیک کیفیت

◄ پرسشنامه محیط مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه بررسی نقش مدیران میانی در بهبود کیفیت

◄ پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های آزمایشی

◄ پرسشنامه حلقه های کیفیت

◄ پرسشنامه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه اصول ISO 9000

◄ پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت

◄ پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان

◄ پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت

◄ پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت

◄ پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت

◄ پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه ابعاد مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه مدیریت و کنترل کیفیت

◄ پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت استراتژیک کیفیت

◄ پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان

◄ پرسشنامه موفقیت مدیر کیفیت در سازمان

◄ پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود کیفیت

◄ پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت

◄ پرسشنامه ارزش دانش مشتریان و کارمندان در کیفیت کالا

◄ پرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه چگونگی محیط مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت در سازمان

◄ پرسشنامه کیفیت خدمات عرضه کننده

◄ پرسشنامه سنجش اعتماد به مشتریان و تامین کنندگان در زنجیره تامین

◄ پرسشنامه زنجیره ارزش

◄ پرسشنامه تهیه و تدارک پایدار

◄ پرسشنامه روابط در زنجیره تأمین

◄ پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین

◄ پرسشنامه اثر بخشی اقدامات در حمل و نقل جاده ای

◄ پرسشنامه مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای

◄ پرسشنامه معیارهای انتخاب عرضه کننده

◄ پرسشنامه قابلیت ها برای زنجیره تأمین و لجستیک

◄ پرسشنامه انتخاب شریک در زنجیره تأمین

◄ پرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان

◄ پرسشنامه عملکرد توزیع کنندگان

◄ پرسشنامه اعتماد به تامین کنندگان

◄ پرسشنامه روابط با عرضه کننده در زنجیره تأمین

◄ پرسشنامه ویژگی‌های زنجیره تأمین برای خط تولید

◄ پرسشنامه اعتماد در مدیریت زنجیره تأمین

◄ پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه‌های لجستیک 2

◄ پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک

◄ پرسشنامه اقدامات سازمان در زمینه لجستیک

◄ پرسشنامه مدیریت ارزش

◄ پرسشنامه مهارت های مدیران ارشد لجستیک

◄ پرسشنامه نظر مدیران لجستیک درباره استخدام افراد

◄ پرسشنامه توسعه کالاهای جدید

◄ پرسشنامه انواع انعطاف پذیری عملیاتی

◄ پرسشنامه عوامل اثرگذار بر اجرای برنامه ریزی ملزومات مورد نیاز MRP

◄ پرسشنامه مزایای بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

◄ پرسشنامه عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندها

◄ پرسشنامه ارزیابی مراحل تولید

◄ پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت و بازمهندسی فرآیند کسب و کار

◄ پرسشنامه تولید ناب

◄ پرسشنامه ابعاد استراتژیک تولید

◄ پرسشنامه ابعاد پیچیدگی

◄ پرسشنامه ارزیابی عملکرد ممیزان

◄ پرسشنامه ارزیابی کیفیت خودروهای ساخته شده

◄ پرسشنامه حذف تولید یک کالا

◄ پرسشنامه شایستگی های مدیران واحد تولید

◄ پرسشنامه ابعاد سیستم های به هنگام

◄ پرسشنامه عملکرد سیستم به هنگام (JIT)

◄ پرسشنامه عملکرد مدیریت تولید و عملیات

◄ پرسشنامه ریسک بالقوه در فعالیت های بازمهندسی فرآیند

◄ پرسشنامه استمرار کسب و کار در دوره بازسازی ساختمان

◄ پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید

◄ پرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید

بازدید : 40134