لیست پرسشنامه های مدیریت استراتژیک و کارآفرینی

◄ پرسشنامه اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارآفرین

◄ پرسشنامه تشخیص ساختار کارآفرینانه

◄ پرسشنامه سنجش مفاهیم کارآفرینانه استیونسون

◄ پرسشنامه محیط داخلی سازمان برای کارآفرینی

◄ پرسشنامه نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان

◄ پرسشنامه سنجش میزان بی تفاوتی در کارکنان سازمان

◄ پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان

◄ پرسشنامه نیمرخ کارآفرینى

◄ پرسشنامه سنجش نیاز به استقلال

◄ پرسشنامه تست تمایل به مخاطره و ریسک

◄ پرسشنامه نوآوری، پیش نگری و ریسک پذیری

◄ پرسشنامه شخصیت کارآفرین

◄ پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی

◄ پرسشنامه آگاهی درباره کارآفرینی

◄ پرسشنامه انگیزه کارآفرینی

◄ پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی

◄ پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی

◄ پرسشنامه ظرفیت کارآفرینانه افراد

◄ پرسشنامه آمادگى رهبرى کسب و کار مستقل

◄ پرسشنامه تست صلاحیت راه اندازى کسب و کار مستقل

◄ پرسشنامه تعیین ضریب کارآفرینى مربوط به تأسیس شرکت

◄ پرسشنامه عوامل خودکامیابی موثر بر کارآفرینی

◄ پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان

◄ پرسشنامه بررسی کارآفرینی

◄ پرسشنامه آمادگی کارآفرینی

◄ پرسشنامه ارزیابی برنامه کارآفرینی

◄ پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین

◄ پرسشنامه نوآوری و کسب و کار اصلی سازمان

◄ پرسشنامه تفکر افراد درباره نوآوری

◄ پرسشنامه نوآورانه بودن سازمان

◄ پرسشنامه مدیریت نوآوری

◄ پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان

◄ پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان

◄ پرسشنامه جو نوآوری در سازمان

◄ پرسشنامه جو نوآوری

◄ پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

◄ پرسشنامه توافق درباره بیانیه کسب و کار

◄ پرسشنامه استراتژی های پورتر

◄ پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت

◄ پرسشنامه اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی

◄ پرسشنامه پیامدهای برنامه‌ریزی استراتژیک

◄ پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی

◄ پرسشنامه نگرش ها در زمینه فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک

◄ پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک

◄ پرسشنامه رضایت مشتریان از کالاها و خدمات سازمان

◄ پرسشنامه شناسایی فرصت‌های بیرونی سازمانی

◄ پرسشنامه ویژگی‌های محیط رقابتی

◄ پرسشنامه پویایی رقابت

◄ پرسشنامه ممیزی محیطی

◄ پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده

◄ پرسشنامه استراتژی‌های کسب مزیت رقابتی سازمان

◄ پرسشنامه مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری

◄ پرسشنامه تیم استراتژیک

◄ پرسشنامه عوامل استراتژیک در کسب و کار

◄ پرسشنامه تعیین نیاز به بهبود در حوزه‌های استراتژیک

◄ پرسشنامه ارزش‌های کاری در سازمان

◄ پرسشنامه چشم انداز و ارزش‌های سازمانی

◄ پرسشنامه سنجش کارآفرینی درون سازمانی

◄ پرسشنامه تشخیص ارتباطات کارآفرینانه

◄ پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان کارآفرینانه

◄ پرسشنامه سنجش میزان کنترل اثربخش در سازمان کارآفرینانه

◄ پرسشنامه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه

بازدید : 53433