رقابت و عوامل موثر بر آن

یک سازمان در چشم مشتریان خود رقابت پذیر است، چنانچه قادر به ارائه ارزشی بهتر از رقبا باشد(Barney, J. B. , 1999, pp. 99-120). نقطه تمرکز بسیاری از تعاریف مختلفی که در زمینه رقابت پذیری مطرح شده اند، بر ایجاد مزیت رقابتی به عنوان منشا رقابت پذیری و پایدار نمودن آن در بازار نسبت به رقبا به همراه ایجاد ارزش برای مشتریان می باشد. از جمله عوامل موثر بر رقابت عبارتند از: تغییر در ارتباطات، ادغام شرکت ها، محیط زیست، کاهش حمایت های ملی و افزایش آزادی در تجارت جهانی، تغییر در انتطارات مشتریان، ناپیوستگی تکنولوژیک، ظهور بلوک های اقتصادی و تجاری و رقابت جهانی.
با توجه به این عوامل و تغییرات جدی اقتصاد و رقابت در جهان، به نظر می رسد مفروضات نگرش سنتی به استراتژی دیگر پاسخگو نباشد و نیاز به بازنگری در این مفروضات وجود دارد. این مفروضات که تلویحاً استنباط می شوند، عبارتند از:
•    استراتژی درباره موقعیت یک کسب و کار در ساختار یک صنعت معین است. این نگرش، بر وجود ساختارهای صنعتی باثبات و قابل شناخت استوار است. شواهد دهه گذشته نشان می دهند که صنایع از ثبات بسیار دور و در حال تغییرات اساسی هستند.
•    تمرکز ابزار و تحلیل های استراتژی بر صنایع موجود است. تحلیل های ساختاری ما را به سمت بررسی صنایع با ثبات و موجود و حتی گاهی به سمت صنایعی که در حال افول هستند سوق میدهند. بنابراین مسائلی نظیر صنایع آینده، رقابت در ایجاد یک صنعت جدید یا طراحی استانداردهایی که بر هدایت یک صنعت جدید تاثیرگذارند، مورد غفلت قرار می گیرند.
•    تمرکز اصلی تحلیل های استراتژی بر واحد بازرگانی است. تحلیل صنعت، مجدداً ما را به سمت تمرکز بر تحلیل استراتژی کسب و کارهای منفرد سوق می دهد. تنها در سال های اخیر است که نویسندگان، یک شرکت را چیزی فراتر از مجموع واحدهای بازرگانی آن فرض کرده اند. حتی چنین فرضی نیز، نگرشی را برای درک رقابت بین شرکت ها فراهم نمی سازد.
•    نتایج استراتژیک را می توان بر پایه تحلیل های اقتصادی توضیح داد. تحلیل های اقتصادی بخش مهمی از تحلیل های استراتژیک را تشکیل می دهند و عملاً به نقش و تاثیر تحلیل های سیاسی و خط مشی عمومی اهمیت کمتری داده شده است.
•    تدوین استراتژی محصول یک فرایند تحلیلی و اجرای استراتژی، یک فرایند سازمانی است. بر این اساس نقش کارکنان، تقویت سازمان و توسعه خلاقیت و نوآوری به عنوان موتورهای حیات رقابتی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. (علوی و صنایعی)

منابع:

Barney, J. B. , "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage", Journal of Management, Vol. 17, No. 1, 1999.

علوی شاد، عباس و علی صنایعی، " نقش مدیریت روابط با مشتری(CRM) در کسب مزیت رقابتی بازارهای خدماتی"، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تهیه و تنظیم: سید مهدی میرحسینی

بازدید : 6442

نماد اعتماد
logo-samandehi