بازاریابی صنعت گردشگری

تعریف بازاریابی صنعت گردشگری
بازاریابی در صنعت گردشگری یک روند مدیریتی(اداری) شامل پیش بینی نیازها و جلب رضایت گردشگران فعلی و آتی است به طوری که اساساً شرکت های مسافرتی و عرضه کنندگان را در رقابت با یکدیگر قرار داده است. مدیریت مبادله توسط منفعت شخصی، سود اجتماعی و یا هر دو حمایت می شود و موفقیت یک روش بلندمدت، به رضایت متقابل عرضه کننده و مصرف کننده بستگی دارد. به عبارتی، می توان گفت که برآوردن خواست های محیطی و اجتماعی گردشگر به همان اندازه اهمیت دارد که جلب رضایت او. آنها دیگر نمی توانند نسبت به ویژگی های یکدیگر بی تفاوت باشند.

محیط بازاریابی گردشگری
محیط بازاریابی مجموعه عوامل و نیروهایی است که بر قابلیت یک شرکت در تامین و ارائه کالا و خدمات به مشتری تاثیر می گذارند. محیط بازاریابی شامل دو محیط خرد و کلان می شود. محیط خرد شامل شرایطی است که بر محیط های فعلی حاکم است. سازمان گردشگری تا حدودی بر این گونه عوامل و از جمله بر رابطه این سازمان با شرکت های دیگر تامین و توزیع خدمات مسافرتی تاثیر می گذارند. مثلاً شرکت های مسافرتی رابطه نزدیکی با هتل ها و خطوط هواپیمایی دارند. محیط کلان  به مجموعه گسترده تر از عواملی مرتبط می شود که تا حدود زیادی بر کل فرایند صنعت گردشگری تاثیر می گذارند. این عوامل دارای طبیعتی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناورانه هستند و شرایطی همچون افزایش میزان تقاضا برای مسافرت به اروپا و نیز مخاطراتی چون ایجاد ناآرامی سیاسی در خاورمیانه را ایجاد می کند. برخی ازعوامل محیطی خرد و کلان مورد توجه در بازاریابی گردشگری در زیر آمده است:
1. محیط سیاسی: سود دولت در تجارت آزاد و تبادل گردشگر، مشارکت دولتی و بین الدولی در اصول و قوانین (خطوط هواپیمایی بین المللی و غیره)
2. محیط اقتصادی: رشد نظام های اقتصادی، تغییر الگوهای مصرف خارج وتفرج و گردش، خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در گردشگری
3. محیط فرهنگی – اجتماعی:  تغییر الگوهای ارزش فرهنگی، تقسیم بندی جوامع به گروه های فرعی فرهنگی
4. محیط تکنولوژیک:  افزایش سرعت تغییر تکنولوژیک، قابلیت دسترسی و پخش سریع فناوری در کشورهای غربی
5. محیط اکولوژیک : افزایش آگاهی مشتری و دولت نسبت به مسایل اکولوژیک از قبیل آلودگی و کاهش منابع
6. جمعیت: رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کاهش میزان زاد و ولد در نظام های اقتصادی غرب، مسافرت به شهرها درکشورهای در حال توسعه و فرایند برعکس در کشورهای پیشرفته

منابع:
لس لومسدن، 1997، بازاریابی گردشگری، ترجمه محمدابراهیم گوهریان، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ اول، 1380

Jobber,D,(1995). Principles and practice of Marketing

تهیه و تنظیم: مونا چالی

بازدید : 10041

نماد اعتماد
logo-samandehi