دکتر محمدرضا آراستی

دکتر محمدرضا آراستی

مرتبه علمی: استادیار

سمت : مدیر گرایش تکنولوژی

مدارک تحصیلی:
دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه کرونوبل فرانسه (1999)
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه کرونوبل فرانسه (1994)
کارشناسی ارشد مهندس صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (1993)
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان (1989)

آدرس پست الکتریکی: :arasti@sharif. edu

وب سایت :  :http://sharif. edu/~arasti

بازدید : 13995