دکتر علی کرمانشاه

دکتر علی کرمانشاه

مرتبه علمی: استادیار
مدارک تحصیلی:    
دکترای استراتژی سیستمهای اطلاعاتی از دانشگاه UMIST انگلستان (1997)
کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی از دانشگاه UMIST (1994)
کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی آنالیز سیستمهای کامپیوتری
آدرس پست الکتریکی:akermanshah@sina. sharif. ac.ir
وب سایت :http://sharif. edu/~akermanshah

بازدید : 10399