سعید شیرکوند

دانشکده/ گروه:  دانشکده مدیریت‏‎/‎‏گروه مدیریت بیمه

مرتبه علمی:  مربی

بازدید : 6469