دکتر عباسعلی حاجی کریمی

دکتر عباسعلی حاجی کریمی

مرتبه علمی: استادیار
گروه مدیریت بازرگانی, دانشکده مدیریت و حسابداری
تلفن: 22431843
آدرس الکترونیکی A-Hajikarimi @sbu. ac.ir

سوابق تدریسی
استراتژی های مدیریت منابع انسانی (دکتری)
مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت (دکتری)
تئوریهای سازمان و مدیریت
تئوریهای مدیریت پیشرفته (کارشناسی ارشد)
مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی پیشرفته (کارشناسی ارشد)
سیستم های خرید وانبارداری و توزیع
مدیریت بهره وری نیروی انسانی (کارشناسی ارشد)
مدیریت امور حقوق ودستمزد
مدیریت برنامه ریزی نیروی انسانی (کارشناسی ارشد)
مدیریت رفتار سازمانی (کارشناسی ارشد)
مدیریت تحلیل رفتاری
 
سوابق کاری
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی از سال 1364 تاکنون
عضو شورای تحصیلات تکمیلی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی از سال 1379 تاکنون
معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه شهید بهشتی 1384 تا 1386
معاون اجرایی دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه شهید بهشتی 1383 تا 1386
عضو هیات امناء خوابگاه خودگردان دانشگاه شهید بهشتی از سال 1381 تاکنون  
عضو هیات مدیره شرکت ریسندگی گیلان 80-1372
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت تولیدی پاک بهداشت 75-1368
عضو هیات مدیره شرکت تعاونی صنایع بهداشتی و کاغذی ایران 73-1368
معاون آموزشی دانشکده جامع انفورماتیک و مدیریت داشگاه شهید بهشتی 70-1368
مدیر گروه مدیریت دانشکده جامع انفورماتیک و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی 67-1364
مدیرکل نیروی انسانی وزارت نفت 62-1361
رئیس آموزش پرورش منطقه 3 تهران 61-1360
   
سوابق تحصیلی
کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران سال اخذ مدرک 1358
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (با گرایش مالی ) دانشگاه تربیت مدرس سال اخذ مدرک 1364
دکتری مدیریت بازرگانی ( گرایش منابع سازمانی ) دانشگاه تربیت مدرس سال اخذ مدرک 1372
 
پروژه های تحقیقاتی ومشاوره أی انجام شده
ساز و کارهای افزایش بهره وری و کارانه نیروی انسانی در شرکت ریسندگی گیلان، 1375
طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل کارکنان شرکت ریسندگی گیلان، 1376
بررسی ساز وکارهای الگوی سنجش متوازن عملکرد برای ارتقاءبهره وری در فروشگاه های زنجیره أی اتکا، 1381
بررسی وضیعت خلاقیت ونوآوری اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، 1380
بررسی و تحلیل و تدوین شاخصهای بهره وری در شرکت صنایع یاسر نخ قزوین، 1382
تجدید سازمان، مهندسی مجدد جهت بهبود کارائی و افزایش بهره وری شرکت صنایع یاسر نخ قزوین، 1381
 
کارهای تحقیقاتی و پژوهشی
الف) کتاب
1- کتاب مدیریت منابع انسانی، با همکاری دکتر حسن رنگریز
2-کتاب مدیریت بهره وری نیروی انسانی باهمکاری دکتر حسن رنگریز
3- کتاب راهبردهای مدیریت منابع انسانی (معماری تغییرات)
 
ب )کتب در دست انتشار
کتاب بهبود اثر بخشی سازمانی
کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته
کتاب سیستم های خرید، انبارداری و توزیع
کتاب سرمایه های انسانی
 
ج)مقالات
«نوآوری و تاثیر آن بر بهره وری»، مجله دانش مدیریت، 1373، دانشگاه تهران
«بررسی میزان نوآوری و ارزیابی سبک حل مساله اعضاء هیات علمی»، مجله پیام مدیریت، دانشکده علوم اداری، دانشگاه شهید بهشتی، 1381
«تبین سازه های خلاقیت و نوآوری آعضاء هیات علمی و تحلیل چشم اندازهای آن»، با همکاری دکتر حمیدی زاده، مجله بین المللی علوم مهندسی، دانشگاه علم وصنعت، 1383
«کاربرد تکنیکهای آزمون فرض فازی S. W. O. T و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی – شرکت ایران خودرو)»، مجله پیام مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، 1382، شماره 7 و8.
«طراحی مدل اندازه گیری ظرفیت جذب دانش (مطالعه موردی -  صنایع دارویی کشور)»، با همکاری دکترحاجی پور، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، بهار 1387، شماره 47
«سازوکارهای موثر در طراحی و پیاده سازی نظام های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی در بانک های تجاری کشور (مطالعه موردی- بانک ملت)» با همکاری دکتر پرهیزکار، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، 1387
«فرهنگ، ارزشها، اخلاقیات و نقش آن در توسعه منابع انسانی»، فصلنامه پیام مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، 1383، شماره 8 و 9.
«عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به مارک تجاری»، فصلنامه پیام مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، شماره 15و16، 1384
«تبیین عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی درسازمان های دولتی با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر»، با همکاری دکتر پیرایش، فصلنامه فرهنگ مدیریت، دانشگاه تهران، پردیس قم، زمستان 1385، شماره 14
«بررسی رابطه بین عوامل سخت افزاری و نرم افزاری موثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی در سازمان های دولتی»، با همکاری دکتر پیرایش، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، 1386
«بررسی و تبیین میزان اثربخشی سنجش جامع عملکرد سازمانی با رویکرد سیستمی در بانک های تجاری کشور»، فصلنامه پیام مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، 1387
«طراحی الگوی همسوسازی استراتژی های مدیریت منابع انسانی و استراتژی های کسب و کار»، با همکاری دکتر طبرسا  و اسداله گنجعلی، نشریه اندیشه مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، 1386
«بررسی تاثیر اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعهد سازمانی»، با همکاری دکتر طبرسا و فرج اله رحیمی، نشریه اندیشه مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، 1386
«تبین سازه های مدیریت دانش در سازمانهای یادگیرنده»، با همکاری عطیه بطحایی، کنفرانس مدیریت وفناوری اطلاعات و ارتباطات (ICIM)، اسفند ماه 1384 که بصورت سخنرانی ارائه گردید.
«نقش توسعه منابع انسانی در ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها، فرهنگ، ارزشها، اخلاقیات»، دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران، 1383
«طراحی وتبین مدل جامع رهبری تغییر با تاکید بر DNA تحول سازمانی با رویکرد سیستماتیک»، با همکاری عطیه بطحایی، اولین کنفرانس مدیریت تحول، دانشگاه اصفهان اردیبهشت 1385 بصورت سخنرانی
«بررسی سرمایه گذاری بر روی سرمایه‌های انسانی و نقش آن در ارتقای بهره‌وری سازمانی»، با همکاری دکتر پیرایش، همایش ملی بهره وری کشور، 1385.
«برنامه ریزی مبتنی بر سناریونویسی و نقش مدل TAIDAدر رهبری استراتژیک سازمان»، با همکاری عطیه بطحایی، ارائه به کنفرانس IICIC تیرماه 1385.
«اصول 7 گانه تفکر مبتنی بر سناریونویسی و تفکر استراتژیک»، با همکاری عطیه بطحایی، همایش IICIC، تیرماه 1385.
"Supply chain management in construction of Hydropower Plants", Hydro 2006-Maximizing the Benefits of Hydropower, Greece. 25-28 September 2006.
«ارائه یک مدل سیستم خبره ( هوشمند ) تصمیم گیری جهت اعطای وام به مشتریان»، با همکاری مریم اخوان خرازی، بانک اقتصاد نوین، 1386
«ضرورت توسعه استراتژی مبتنی بر دانش به عنوان عنصر کلیدی در موفقیت سازمان های عصر نوین»، با همکاری تالین منصوریان، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، بهمن 1386
«بررسی تجربیات پروژه های فناوری اطلاعات در ایران»، با همکاری مریم اخوان خرازی، همایش ملی تبیین و توسعه تجارب مدیران و سازمان های کشور، آبان 1386
«طراحی و تبین بهره وری نیروی کار در صنایع نساجی»، پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مجله صنایع نساجی 1373
«سنجش رضایت مندی الکترونیکی از عملکرد وب سایت به عنوان نشان تجاری»، با همکاری آقای رنجبر، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، 1386
«برون سپاری منابع انسانی، مزایا و مخاطرات»، همایش توسعه منابع انسانی، 1387
 
د) مقالات در دست چاپ
«بررسی وتحلیل موانع بکارگیری تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط (SMEها)»، 1386
«باز آفرینی توسعه مسیر شغلی کارکنان در قرن 21»، 1383
«ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای رویکرد سناریونویسی در صنعت پتروشیمی»، 1385
«کاربرد رهیافت های انگیزشی در ارتقای رضایت شغلی کارکنان از منظر بازاریابی داخلی(مطالعه موردی -  بانک پارسیان)»، 1386
 
ه) پروژه های تحقیقاتی و مشاوره‌ای انجام شده
ساز و کارهای افزایش بهره وری و کارانه نیروی انسانی در شرکت ریسندگی گیلان، 1375
طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل کارکنان شرکت ریسندگی گیلان، 1376
بررسی ساز وکارهای الگوی سنجش متوازن عملکرد برای ارتقاءبهره وری در فروشگاه های زنجیره أی اتکا، 1381
بررسی وضیعت خلاقیت ونوآوری اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، 1380
بررسی و تحلیل و تدوین شاخصهای بهره وری در شرکت صنایع یاسر نخ قزوین، 1382
تجدید سازمان، مهندسی مجدد جهت بهبود کارائی و افزایش بهره وری شرکت صنایع یاسر نخ قزوین، 1381
 
و) راهنمایی و مشاوره پایان نامه
دکتری
رضا پیرایش (1386)
طراحی و تبیین مدل بومی ارتقای بهره وری منابع انسانی در سازمان های دولتی استان زنجان
محمد مهدی پرهیزکار (1386)
طراحی و تبیین مدل سنجش جامع عملکرد بانکهای تجاری کشور (بانک ملت)
بهمن حاجی پور (1385)
تبیین ارتباط بین ذهنیت مشترک متقابل و ظرفیت جذب دانش و ارتباط آن با مزیت رقابتی (صنایع دارویی کشور)
معصومه حبیبی (1385)
طراحی و تبیین الگوی استراتژی مزیت رقابتی در صنایع پتروشیمی کشور
محمد فاریابی(1387)
طراحی و تبیین بیانیه ماموریت سازمانی در گروه شرکت های تراکتورسازی تبریز
ده ها پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران

بازدید : 13935

نماد اعتماد
logo-samandehi