دکتر مسعود کسائی

مرتبه علمی: استادیار
گروه مدیریت صنعتی, دانشکده مدیریت و حسابداری


سوابق تدریسی
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی – 1378 تاکنون.
استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران – 1371 الی 1378.
مدرس دانشکده علوم بازرگانی، دانشگاه شمال تگزاس، آمریکا 1367 الی 1371.
   
جوایز علمی
Whoً s  Who  Among  Students  in  American  Colleges   and  Universities، 1990.
Whoً s  Who  Among  Students  in  American  Colleges   and  Universities،   1991.
برنده جایزه اول مسابقه مقالات منطقه‌ای سال 1989- 1988  مؤسسه  APICS.
برنده جایزه اول مسابقه مقالات حوزه شمال تگزاس سال 1989 – 1988 مؤسسه  APICS.
برنده جایزه بهترین پایان‌نامه سال 1992 مؤسسه  POMS..
  
سوابق کاری
فعالیتهای علمی – اجرایی

همکاری در امور اجرایی دانشگاه:
1) سرپرست مرکز کارآفرینی دانشگاه
2) مدیر اجرایی نشریه پیام مدیریت


فعالیت در کمیته‌های داخل و خارج دانشگاه:
1) عضو شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه
2) عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه
3) عضو کمیته ارتقاء فرهنگ جامعه دانشگاهی در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
سوابق تحصیلی

دکترا،   مدیریت تولید، گرایش استراتژی،   دانشگاه شمال تگزاس، بهار 1992
کارشناسی ارشد،   مدیریت بازرگانی، دانشگاه مانتانا- آمریکا، ژوئن 1987
کارشناسی،   مدیریت بازرگانی و سیستمهای کامپیوتری،   دانشگاه تولیدو - آمریکا، مارس 1984
   
علایق پژوهشی
کارآفرینی

مقالات علمی و کتب منتشر شده

    * استراتژی تولید محصولات با کیفیت جهانی جهت چاپ در
      مدرس - علوم انسانی، 1379 با همکاری محمد مهدی تنعمی
      بررسی کاربرد اصول و روشهای تضمین کیفیت در بازرسی و نظارت نخستین همایش نظارت و بازرسی سازمان های دولتی، 1376، تهران
      مجموعه مقالات بررسی ویژگیهای صنعتی ایران و روشهای مدرن تولید در حال تحقیق و تدوین مدیریت تولید، 1380 سازمان سمت، با همکاری کاظمی
      ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری صنعتی، سازمان سمت در حال تدوین
      زبان تخصصی مدیریت صنعتی، سازمان سمت در حال تدوین
      مجموعه فنون مدیریت، ترجمه هفت جلد شامل: چگونه مذاکره کننده بهتری می باشیم، چگونگی پاداش دهی به کارکنان و تشویق آنان، کارکردن با افراد ناسازگار، روشهای موثر صحبت کردن و گوش دادن، توازن بین کار و خانواده، روش های موفقیت آمیز مقابله با استرس، چگونه سخنرانی جذاب ارائه کنیم، 1378-1380، انتشارات همشهری
      بررسی قابلیت ساخت و بازاریابی دستگاه پرس اکستروژن در صنعت آلومینیوم تهران دانشجو : هادی قانعی رضایی
      بررسی شیوه های انسجام نیروهای بسیجی و بانک اطلاعات ارتش بیست میلیونی دانشجو : سعید تبریزیان
      تجزیه و تحلیل : طراحی فرآیند بهینه زمان بین سفارش و دریافت کالا دانشجو : حسین فتح اله پور
      ضریت ثابت مقدار سفارش دانشجو:حمید کریمی شوشتری
      بهینه یابی فرآیند تولید در صنعت سنگ ساختمانی دانشجو: رحیم عباسیان

   
مقالات و عنوان پایان‌نامه‌ها

مقالات:
"Manufacturing   Strategy،   Business    Strategy  and  Firm  Performance   in  a  Mature   Industry. " Journal   of   Operations  Management , 1995. With  Fred  P.   Williams، Derrick  E.
D، souza  and   Martin   E. Rosenfeldt.

"Taking   the   Strategics  Approach   Towards   Quality:  An   Explorarory  Field   Study  of  the  Textile   Industry. " The   Strategic  Leadrship   in   High   Technology  Management  Conference،   January   1990,  With  Jaideep   Motwani   and   Mike  Savioe.

" Mirroring   the past:  A  Study  of   CEO   Transition   Policies   of   Major   Japanese   Industries. " The  Strategies  Leadership   in  High  Technology   Management    Conference,   January  1990,  With   Jaideep   Motwani  and  Mike  Savioe.

" How    to  win  CIM?"  The   production  and   Operations  Management  Conference    October   1990, With  Jaideep   Motwani.

"Implementing   Computer   Intergrated   Manufactuirng:  A  Systems  Approach. "  Southwest  Academy   of  Management     Conference,  March  1991,  with  Jaideep  Motwanti,  Mike  Savioe    and   Victor  Sower.

" Mirroring   the  Past : A  Study   of  Japanese   Management   Strategies"  in  Global   Management      of  High   Technology,  Volume  VI,  Series   on  Managing  the   High   Technology   Firm. JAI   press,  Inc.   1994,  With   Jaideep   Motwani ,  Mike  Savioe   and  Victor   Sower.

"The   Effects   of  Readability   Levels  on  Task  Performance:  An  Empirical  Study. "

Association   of  Buiness  Communication  Conference,  November  1990, With  John

D.   Pettit   Jr.   and  Robert  G. Insley.

" Towards  a  Conceptual   Framework  and  Model   for   Classifying  Service  Operations. "

Southwest  Academy  of  Management   Conference,  Mrach  1991, With  Derrick   E.

Dًsouza.

Linking   of   Buiness  and  Manufactiring   Strategies  to  Operatioanl  Performance:  An  Empirical   Study  in   the  U. S.   Textile   Industry. "  Production  and  Operations  Management  Society   Conference, October  1992, with   Martin  E.   Rosefeldt.

 تغییر در قواعد و محتوای استراتژی رقابت، بهار 1381، نشریه کمال مدیریت، سال اول، شماره یک، صفحه 72-51.

 قدرت بینش سازمانی در پیشبرد سازمان‌های مؤفق، تابستان و پائیز 1383، نشریه کمال مدیریت، سال دوم، شماره 6 و 7 صفحه103-83.

 بررسی کاربرد اصول و روشهای تضمین کیفیت در بازرسی و نظارت نخستین همایش نظارت و بازرسی سازمان‌های دولتی، 1376 تهران

 عنوان پایان نامه:
Linkage    of   Business    and   Manufacturing   Strategics   as  a   Determinant   of   Enterprise
Performance :   An   Empirical       Study    in     the    Textile   Industry".
Major    Professor:  Dr.    Martin   E.    Rosenfeldt
   
کتب تألیف شده:
مدیریت تولیدو عملیات، سازمان سمت، بهار 1380.
زبان تخصصی مدیریت صنعتی، سازمان سمت، 1382.
ارزیابی طرحهای سرمایه‌گذاری صنعتی، سازمان سمت، 1386.

کتب ترجمه شده:
چگونه مذاکره کننده بهتری باشیم، انتشارات همشهری، تابستان 1378.
چگونگی پاداش دهی به کارکنان و تشویق آنان، انتشارات همشهری، 1380.
کارکردن با افراد ناسازگار، انتشارات همشهری، 1379.
روشهای مؤثر صحبت کردن و گوش دادن، انتشارت همشهری، پائیز 1380.
چگونه بین کار و خانواده توازن ایجاد کنیم، انتشارات همشهری، پائیز 1380.
مقابله مؤفقیت آمیز با استرس، انتشارات همشهری، پائیز 1380.
چگونه سخنرانی جذاب ارائه کنیم، انتشارات همشهری، پائیز 1380.
مدیریت حجم وسیع اطلاعات، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، 1384.
گروه کاری مؤفق، انتشارات ترمه، 1386.
مدیریت راهبردی صنعتی، انتشارات سمت، 1387.

بازدید : 12755

نماد اعتماد
logo-samandehi