دکتر اکرم هادیزاده مقدم

مرتبه علمی: استادیار
گروه مدیریت دولتی, دانشکده مدیریت و حسابداری
تلفن: 22431843,22431842
آدرس الکترونیکی: a-hadizadeh@sbu. ac.ir

سوابق تحصیلی
دکتری مدیریت(مدیریت رفتاری)
   
مقالات علمی و کتب منتشر شده
    * -تست مدیریت، جلد 1، انتشارات توسعه فرهنگی حنفاء -1372
      -تست مدیریت، جلد 2، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1372
      -فرهنگ و اصطلاحات مدیریت و حسابداری، جلد چهارم، انتشارات ترمه، 1381
      -فرهنگ و ارتباطات (ترجمه) جلد2، انتشارات سمت، 1381
      -فرهنگ و ارتباطات (ترجمه)جلد 3، انتشارات سمت، 1383
      -کارآفرینی سازمانی، نشرجانان 1384
    * -"زنان در هنگ کنگ" (ترجمه) فصلنامه آموزش و توسعه بزرگسالان، جلد2، ش 4، 1371
      -" خواندن بمثابه فرآیند طبیعی( ترجمه) فصلنامه آموزش و توسعه بزرگسالان، جلد 3، ش4، 1371
      - "تجزیه و تحلیل دوگانه قدرت و سیاست" فصلنامه مطالعات مدیریت علامه طباطبائی، شماره 23و24، صفحات 175-159، 1379
      - تفویض اختیار یک اصل فراموش شده "فصلنامه انجمن مدیریت، جلد 10، ش 43، صفحات 66-62، 1379
      - "ارائه چارچوب برای ارزیابی شکل" فصلنامه تحول اداری، جلد 6، شماره 29، 30، 1379
      -طراحی مدل تاثیر گذار تنوع گروه کاری بر عملکرد با توجه به نقش تعارض، مجله علمی و پژوهشی مدرس، جلد6، شماره 3، صفحات 44-17، 1381
      -بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی مولد و نوآوری نشریه پیام مدیریت، ش 9و10

بازدید : 9685

نماد اعتماد
logo-samandehi