لیست اعضای هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

تلفن

email

1

هایده متقی

مدیریت

استاد یار

29902386

h-mottaghi@cc. sbu. ac.ir

2

اکبر عالم تبریز

مدیریت

دانشیار

29902378

a-tabriz@sbu. ac.ir

3

بهروز دری نوکورانی

"

دانشیار

29902381

B-Dorri@cc. sbu. ac.ir

4

فرهاد فرزد

مدیریت

استاد یار

29902382

F-Farzad@cc. sbu. ac.ir

5

مسعود کسایی

مدیریت

استادیار

29902699

M-kassaee@sbu. ac.ir

6

حسن فارسیجانی

"

استادیار

29902383

h-farsi@sbu. ac.ir

7

داود طالبی

مهندسی صنایع

مربی

29902386

D-Talebi@cc. sbu. ac.ir

8

علیرضا مو تمنی

 

استادیار

29902196

Bud. finvp@mail. sbu. ac.ir

9

مصطفی زندیه

مهندسی صنایع

استادیار

   
بازدید : 6884