لیست اعضای هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

تلفن

email

1

منیژه قره چه

مدیریت

استاد یار

29902381

m-gharache@sbu. ac.ir

2

نسرین جزنی

"

دانشیار

29902378

nasrin-jazani@cc. sbu. ac.ir

3

سید محمود حسینی

"

استاد یار

29902382

SM-Hosseini @ sbu. ac.ir

4

هوشنگ اسدالله

"

استاد یار

22431843

H-Asadollah@cc. sbu. ac.ir

5

احمد روستا

"

"

29902388

a_roosta@sbu. ac.ir

6

غلامحسین خورشیدی

"

دانشیار

29902371

G-khorshidi@cc. sbu. ac.ir

7

محمدرضا حمیدی زاده

"

"

29902386

m-hamidizadeh@sbu. ac.ir

8

ایرج هروی

"

استاد یار

29902382

I-Heravi@cc. sbu. ac.ir

9

محمد اکبریان تفاقی

"

مربی

29902381

m-akbarian@sbu. ac.ir

10

تقی کاشانی نیا

"

مربی

 

MT-Kashani@cc. sbu. ac.ir

11

عباسعلی حاج کریمی

"

استادیار

29902388

A-Hajikarimi @cc. sbu. ac.ir

  12

   اصغر عارفی

      "

   استادیار

   
بازدید : 8393

نماد اعتماد
logo-samandehi