لیست اعضای هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

تلفن

email

1

غلامحسین اسدی

مدیریت

استاد یار

22431843

H-assadi@sbu. ac.ir

2

عباس هشی

حسابداری

"

29902371

A-hoshi@sbu. ac.ir

3

محمد عرب مازار یزدی

"

استادیار

29902379

marabmazar@sbu. ac.ir

4

علی قاسم زاده

"

مربی

29902371

A-ghassem @cc. sbu. ac.ir

5

علی اکبر اربابیان

"

استادیار

29902382

a-arbabian@sbu. ac.ir

6

محمد قسیم عثمانی

"

استاد یار

29902371

m_osmani@sbu. ac.ir

بازدید : 7102

نماد اعتماد
logo-samandehi