دکتر بیتا مشایخی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی:  mashaykhi@ut. c.ir
   
تحصیلات:
•       دکترا‏‎,‎‏۱۳۸۳‏‎,‎‏حسابداری‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏Incremental information content of EVA and CVA beyond earning andoperating cash flow‏‎,‎‏محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی و ارزش افزوده اقتصادی در مقابل سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی

بازدید : 9507