دکتر ساسان مهرانی

مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  ۶۶۴۶۹۸۰۸
دور نگار:  ۶۶۴۶۹۸۰۸
آدرس پستی:  سازمان مرکزی دانشگاه تهران امور مالی
پست الکترونیکی:  smehrani@ut. ac.ir
  
تحصیلات:
•       دکترا‏‎,‎‏۱۳۷۹‏‎,‎‏حسابداری‏‎,‎‏دانشگاه تهران‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل تحت تئوری عدالت نسبی‏‎,‎‏تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل تحت تئوری عدالت نسبی
•       کارشناسی ارشد‏‎,‎‏۱۳۷۳‏‎,‎‏حسابداری‏‎,‎‏دانشگاه تهران‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏ایجاد مدل برای رابطه بین سود تقسیم سود و سرمایه گذاری‏‎,‎‏ایجاد مدل برای رابطه بین سود تقسیم سود و سرمایه گذاری
•       کارشناسی‏‎,‎‏۱۳۶۹‏‎,‎‏حسابداری‏‎,‎‏دانشگاه تهران‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏‏‎-‎‏‏‎,‎‏‏‎-‎‏

زمینه های پژوهشی مورد علاقه    
حسابداری‏‎,‎‏مدیریت مالی

بازدید : 14092