دکتر محمدرضا مهرگان

دکتر محمدرضا مهرگان

مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  ۶۱۱۱۷۶۷۶
آدرس پستی:  تهران خیبان جلال آل احمد زیر پل نصر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
پست الکترونیکی:  mehregan@ut. ac.ir
   
تحصیلات:
دکترا‏‎,‎‏۱۳۷۳‏‎,‎‏مدیریت‏‎,‎‏بربیت مدرس‏‎,‎‏ایران‏‎
کارشناسی ارشد‏‎,‎‏۱۳۶۷‏‎,‎‏مدیریت صنعتی‏‎,‎‏تربیت مدرس‏‎,‎‏ایران‏‎
کارشناسی‏‎,‎‏۱۳۵۶‏‎,‎‏مدیریت بازرگانی و اقتصاد‏‎,‎‏مدرسه عالی ریاضیات کرج‏‎,‎‏ایران

بازدید : 14711