دکتر بدرالدین اورعی یزدانی

دکتر بدرالدین اورعی یزدانی

گروه : مدیریت دولتی
درجه : دکتری
شماره داخلی : 6282
شماره مستقیم : 8056282-0541
فکس : 2443385-0541

پست الکترونیک : yazdani@hamoon. usb. ac.ir
آدرس : رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

تحصیلات
ادبیات فارسی
نام دانشگاه: دانشگاه تهران
درجه: لیسانس, تاریخ: 1344
مدیریت دولتی
نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه: کارشناسی ارشد , تاریخ: 1358
مدیریت دولتی
نام دانشگاه: دانشگاه تهران
درجه: دکتری, تاریخ: 1375

نشریات
نقش قدرت تخصصی و قدرت مرجعیت در اثربخشی رهبری در مدیریت اسلامی و مدیریت اسلامی و مدیریت علمی رایج
نویسنده ها: دکتر بدرالدین اورعی یزدانی
نشریه: مجله علمی-ترویجی علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال نهم، ویژه نامه اقتصاد و مدیریت، شماره پیاپی 25
تاریخ:   اردیبهشت  1382
آرمان شهر و روشهای حکومت آرمانی در تفکر اسلامی
نویسنده ها: دکتر بدرالدین اورعی یزدانی
نشریه: مجله علمی-ترویجی علوم انسانی ویژه نامه اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ:   دی  1380
ارتباطات و اهمیت نقش آن در سازمان
نویسنده ها: دکتر بدرالدین اورعی یزدانی
نشریه: مجله علمی-ترویجی علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ویژه نامه علوم تربیتی و روانشناسی
تاریخ:   تیر  1380
از خود قربانی تا خود-تواناسازی
نویسنده ها: ترجمه دکتر بدرالدین اورعی یزدانی
نشریه: فصلنامه مدیرساز دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی، سال سوم، شماره 1و2(پیاپی 6)
تاریخ:     1379
تواناسازی جابه جایی پایگاههای قدرت در سازمان های امروزی
نویسنده ها: دکتر بدرالدین اورعی یزدانی
نشریه: فصلنامه علمی ترویجی مطالعات مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 25و26، بهار و تابستان
تاریخ:     1379
نظریاتی درباره انگیزش و رفتار انطباقی در اسلام
نویسنده ها: دکتر بدرالدین اورعی یزدانی
نشریه: مجله علمی- ترویجی علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 2، سال دوم، پاییز و زمستان
تاریخ:     1375
انگیزش توفیق طلبی-عامل خودکنترلی و کارآفرینی
نویسنده ها: دکتر بدرالدین اورعی یزدانی
نشریه: مجله دانش مدیریت، شماره 26، پاییز
تاریخ:     1373

کتاب ها
پرورش مهارتهای مدیریت : تیم سازی
مترجم: دکتر بدرالدین اورعی یزدانی
منتشر کننده: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1380
پرورش مهرتهای مدیریت : ارتباط به شیوه حمایتی
مترجم: دکتر بدرالدین اورعی یزدانی
منتشر کننده: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1382
تواناسازی و تفویض اختیار
مترجم: دکتر بدرالدین اورعی یزدانی
منتشر کننده: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1381

زمینه های پژوهشی مورد علاقه
رفتار سازمانی
مدیریت اسلامی
روابط کار

پروژه های پژوهشی
بررسی ترکیب نیرو در ادارات استان سیستان و بلوچستان
محقق : دکتر بدرالدین اورعی یزدانی
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام :
مکان : سفارش سازمان مدیریت برنامه ریزی نیروی انسانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان
ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی فنی و حرفه ای در استان سیستان و بلوچستان
محقق : دکتر بدرالدین اورعی یزدانی
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام :
مکان : فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان

کارها
مدیر گروه دروس عمومی دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
معاون مالی و اداری دانشگاه تربیت معلم زاهدان
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری

بازدید : 11405