دکتر رمضان پور اسماعیل

رتبه علمی: استادیار
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه مدیریت
   
تحصیلات
1-کارشناسی علوم اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران-(1368-1364 )
2-کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشکدهاقتصاددانشگاهتهران (1371-1368 )
3-دکتری علوم اقتصادی با گرایشهای الف-مالیه عمومی ب-اقتصاد پول-از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (1379-1373 )
عنوان پایان نامه :نقش سیاستهای توسعه در تحول. کارایی ونتایج نظام اموزشی
عنوان رسا له : ماهیت. علل و اثرات بی ثباتی اقتصاد کلان


جدیدترین تالیفات
1-اهمیت محیط باثبات اقتصاد کلان - مجله تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران - 1380
2-نقش فروشگاههای زنجیره ای در نظام توزیع - در کتاب ( مجموعه مقالاتنقش فروشگاههای زنجیره ای در نظام توزیع ) از انتشارات موسسه
موسسه مطالعات و پپوهشهای بازرگانی -1377
3-نگاهی به سطح درامد و وضعیت اقتصادی استان گیلان - در کتاب ( مجموعه مقالات نخستین سمینار توسعه گیلان ) از انتشارات سازمان برنامع و بودجه گیلان - 1378
4- جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن روی اشتغال، مجله تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، شماره 68 - بهار 1384
5- نفش شرکتهای فراملیتی در ایجاد اشتغال در بستر جهانی شدن اقتصاد، همایش : اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی : جالشها و فرصتها، 1384
6- بررسی عملکرد صادرات غیر نفتی ایران ( 85- 1359)، هشتمین همایش علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان، اسفند 1386
7- عوامل تعیین کننده تورم در اقتصاد ایران ( 85 - 1368 )، هشتمین همایش علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان، اسفند 1386
8- ارزیابی و مقایسه موقعیت اقتصادی ایران بر اساس معیار تولید ناخالص داخلی و سرانه آن مبتنی بر برابری قدرت خرید و به طور اسمی، هشتمین همایش علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان، اسفند 1386

1-نقش تامین اجتماعی در کاهش فقر، مجری طرح، کارفرما: پپوهشکده امور اقتصادی معاونت اقتصادی وزارت امور دارائی،
2- جهانی شدن اقتصاد و اثرات ان روی اشتغال ( بطور کلی ) و کشور ما بطور خاص، مجری طرح، کارفرما : موسسه کار و تامین اجتماعی، 1382
3- کارشناس ارشد طرح ( روشهای نوین توزیع با تاکید بر فروشگاههای زنجیرهای ) موسسه مطالعات و پپوشهای بازرگانی
4- طراحی و استقرار چرخه مدیریت بهره وری در دستگاه ثبت اسناد و املاک استان گیلان، 1384، مجریان طرح : اسماعیل رمضانپور - محمد رحیم رمضایان، کارفرما : سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان
5- طراحی و استقرار چرخه مدیریت بهره وری در فرمانداری شهرستان آستانه اشرفیه، مجری طرح، 1385، کارفرما : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
6- ارزیابی درونی گروه مدیریت، 1385، مجریان طرح : سید محمد نوع پسند - اسماعیل رمضانپور، کارفرما : سازمان سنجش و آموزش کشور

بازدید : 8847

نماد اعتماد
logo-samandehi