رمضانعلی مباشر امینی

رتبه علمی: مربی
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه مدیریت
   
تحصیلات
کارشناسی مدیریت صنعتی مرکز عالی مدیریت گیلان1357
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ( گرایش تولید) دانشگاه تربیت مدرس1369
دانشجوی دکترا مدیریت تولید دانشگاه تهران

بازدید : 4609