معرفی کتاب : مبانی نظری و کاربردی مدیریت نظام مند

معرفی کتاب : مبانی نظری و کاربردی مدیریت نظام مند
نویسنده کتاب : آزاد رضا
ناشر کتاب : خجسته
تعداد صفحات کتاب : 80

فهرست مطالب کتاب

مقدمه مؤلف 9
بخش اول: تحولات و ضرورت ها 11
امواج تحول 13
جمعیت، تکنولوژی و محیط زیست 14
جشم انداز کلی اقتصادی ایران 20
اوضاع و احوال مدیریت در ایران 23
بخش دوم: مفاهیم،‌اصول، مدل ها و روش ها 31
مدیریت نظام مند 33
برخی تعاریف عام 36
حاکمیت سازمانی 37
سهامداران 38
هیأت مدیره 39
مدیریت اجرایی 42
رهبری سازمانی 42
مشخصه های رهبری سازمان های موفق 45
آینده نگری 46
برنامه ریزی 49
مأموریت 54
چشم انداز میان مدت 54
ارزش های بنیادین 55
استراتژی ها و برنامه های اجرایی 56
سازماندهی 59
نظام بخشی 64
طرح ریزی و تدوین فرآیندها 66
تعریف مشخصات سیستم 68
طراحی سیستم 69
سیستم سازی 69
نصب و راه اندازی سیستم 70
نگهداری و توسعه سیستمها 70
تضمین کیفیت سیستم ها 71
مشخصه های عام سیستم ها 71
تأمین سیستم ها 72
جمع بندی: متدولوژی استقرار مدیریت نظام مند 84
فهرست کتب پیشنهادی 80

نماد اعتماد
logo-samandehi