معرفی کتاب : نظریه سیستم ها و وظایف مدیران

معرفی کتاب : نظریه سیستم ها و وظایف مدیران
نویسنده کتاب : جمشيديان مهدي ، اخوان صراف احمدرضا
ناشر کتاب : سيمين
تعداد صفحات کتاب : 208

فهرست مطالب کتاب

فصل اول- کلیات 33-11
مقدمه
تعریف سیستم‌ها
نظریه عمومی سیستم‌ها
طبقه بندی سیستم‌ها
خصوصیات سیستم‌های باز
پی‌آمدهای بررسی سازمان به صورت سیستم‌های باز
کاربرد نظریه عمومی سیستم‌ها در مدیریت
مفاهیم سیستم‌ها و مدیریت
برنامه‌ریزی
سازماندهی
کنترل
ارتباطات
خلاصه
سؤالات
فصل دوم- برنامه ریزی و مفاهیم سیستم‌ها 65-35
مقدمه
نقش برنامه‌ریزی
تعریف وظیفه برنامه‌ریزی
برنامه‌ریزی ابزاری برای ایجاد تغییر در سیستم‌ها
برنامه‌ریزی چارچوبی برای یک سیستم جامع تصمیم‌گیری
سلسله مراتب برنامه‌ریزی
انواع برنامه‌ها
اهداف و مقاصد
برنامه برای اقدامات تکراری
برنامه‌های مربوط به مسائل غیر تکراری
برنامه‌های راهبردی یا بلند مدت
مفاهیم سیستم‌ها در برنامه‌ریزی
چه کسی برنامه‌ریزی را انجام می‌دهد؟
مثالی از برنامه‌ریزی
تکنیک‌هایی برای کاربرد مفهوم سیستم‌ها در برنامه‌ریزی
پیشرفت‌های جدید در تصمیم‌گیری
خلاصه
سؤالات
فصل سوم – سازمان و مفاهیم سیستم‌ها 102-67
مقدمه
سازمان چیست
فراگیری سازمان
تکامل سازمان‌های اجتماعی- انسانی
رشد سازمان‌های بزرگ و پیچیده
سازماندهی فعالیتهای فردی
ویژگیهای سازمان‌های بازرگانی امروزی
مفاهیم سنتی سازمان
ساختار
سلسله مراتب
اختیار
تخصصی شدن
حیطه کنترل
صف و ستاد
الگوی بوروکراتیک (دیوان سالاری)
الگوی نئوکلاسیکها
الگوی حرفه‌ای
الگوی تصمیم‌گیری
تئوری پیشرفته سازمانی (یک مفهوم سیستمی)
رویکرد سیستم‌ها و سازمان‌دهی
عناصر واحد بازرگانی
وابستگی متقابل بین اجزاء
فرآیندهای اطلاعات و ارتباط
رشد و قابلیت انطباق
تصمیم‌گیری
خلاصه
سؤالات
فصل چهارم – کنترل و مفاهیم سیستم‌ها 132-103
مقدمه
تعریف کنترل
عناصر کنترل
ویژگیهای کنترل
انواع سیستمهای کنترل
ارتباط بین عناصر و واسطه کنترل
ویژگی یا حالت کنترل شده
گیرنده
واحد کنترل
واحد عمل کننده
کاربردهای کنترل
سیستم‌های کنترل آموزشی
کنترل کیفیت
کنترل موجودی
کنترل هزینه
سیستم‌های کنترل هزینه
سیستم‌های کنترل نظامی
مفاهیم سیستم‌ها و کنترل
مسائل و مشکلات کنترل
خلاصه
سؤالات
فصل پنجم- ارتباطات و مفاهیم سیستم‌ها 159-133
مقدمه
اصطلاحات
اطلاعات
نظریه اطلاعات
تکنولوژی اطلاعات
سیستم‌های گردش اطلاعات
سیستم‌های ارتباطات
دستگاه ارتباطات
مشکلات ارتباطات
ارتباطات و سازمان
ارتباطات، سازمان و تصمیم‌گیری
سیستم‌های اطلاعات- تصمیم‌گیری
خلاصه
سؤالات
فصل ششم- ترکیب مفاهیم سیستم‌ها 192-161
مقدمه
نظریه سیستم‌ها و مدیریت
اصول ادغام (ترکیب)
تعریف سیستم‌ها
طراحی و عملیات
سیستم‌ها و روش‌ها
سیستم‌های دارای کنترل
یک الگو از مفهوم سیستم‌ها
سیستم‌های عملیاتی
مفهوم سیستمها و وظایف مدیریت
برنامه‌ریزی
سازماندهی
کنترل
ارتباطات
مثالی از یک سیستم بازرگانی
خلاصه
سؤالات
فهرست منابع 208-193

نماد اعتماد
logo-samandehi