معرفی کتاب : تئوریهای مدیریت

معرفی کتاب : تئوریهای مدیریت
نویسنده کتاب : پرهيزکار کمال
ناشر کتاب : ديدار
تعداد صفحات کتاب : 206

فهرست مطالب کتاب


مقدمه I
فصل اول
آغاز سخن 1
پیدایش تئوریهای مدیریت 3
روش تنظیم تئوریهای مدیریت 8
فرضیه چیست؟ 8
تجربه چیست؟ 9
علم چیست؟ 9
روش‌ارائه تئوریهای مدیریت 11
مرحله طبقه‌بندی 11
مرحله‌توضیحی 12
مرحله‌اکتشافی 12
فصل دوم
تعاریف سازمان و مدیریت 15
تقسیم بندی سازمانهای اجتماعی 19
سازمان غیر رسمی 19
سازمان غیر رسمی 21
شناخت محیط سازمانی 24
شناخت طبیعت و ماهیت سازمانهای اجتماعی 26
تعاریف اصول و مفاهیم مدیریت 27
فصل سوم
تئوری کلاسیک(مدیریت علمی) 32
فرضیات تئوری کلاسیک 35
پژوهشهای تیلور 37
فرضیات تیلور 38
اصولی که تیلور بدانها معتقد بود 41
نتایجی‌که تیلور بدانها دست یافت 45
پژوهشهای هنری فایول 47
فرضیات فایول 48
اصولی‌که فایول بدانها معتقد بود 50
تنظیم برنامه 50
سازماندهی 51
فرماندهی 51
هماهنگی 52
کنترل و نظارت 53
نتایجی که فایول بدانها دست یافت 53
وجوه مشترک نظریات تیلور وفایول 57
پژوهشهای چستربارنارد 59
فرضیات بارنارد 59
اصولی‌که بارنارد بدانها معتقد بود 63
نتایجی‌که بارنارد به آنها دست یافت 65
ایجاد و نگهداری ارتباطات 65
دریافت خدمات فردی از کلیه افراد سازمانی 66
ایجاد و ادامه هدفها و مقصودهای سازمانی 67
پژوهشهای لوترگولیک 67
پژوهشهای اورویک 70
نتیجه‌گیری از تئوری کلاسیک 72
فصل چهارم
تئوری نئوکلاسیک(روابط انسانی) 78
فرضیات تئوری نئوکلاسیک 81
پژوهشهای التون می‌یو 82
فرضیات التون می‌یو 85
آزمایشات التون می‌یو 85
آزمایش هاوترن 86
نتایجی که التون ‌می‌یو بدانها دست یافت 91
پژوهشهای مری پارکرفالت 92
پژوهشهای فردریک هرزبرگ 97
پژوهشهای ویلفردبرواون 103
سیستم اجرائی 104
سیستم نمایندگی 105
سیستم قانونی 105
پژوهشهای‌کرایس‌آرجایریس 108
نتیجه‌گیری‌ از تئوری نئوکلاسیک 115
تعریف سازمان رسمی 121
تعریف سازمان غیررسمی 121
فصل پنجم
تئوری استراکچورالیست ها (ساخت گرایان) 125
فرضیه های تئوری ساخت گرایان 127
پژوهشهای ماکس وبر 135
فرضیه های ماکس وبر 137
اعتقادات ماکس وبر 137
اختیار فردی یاحکومت فرهی 138
اختیار عرفی یا حکومت نقلی 139
اختیار قانونی یا حکومت عقلی 140
پژوهشهای امتیائی اتزیونی 142
فرضیه های امتیائی اتزیونی 143
اعتقادات امتیائی اتزیونی 145
اقتدار اجباری یا الزامی 146
اقتدار سوداگری 146
اقتدار هنجاری
نتیجه گیری ازتئوری ساخت گرایان 147
فصل ششم
تئوری بروکراسی(دیوانسالاری) 152
فرضیه های تئوری بروکراسی 154
ویژگیهای بروکراسی 158
شرح ویژگیهای سازمان بروکراسی مطلوب 163
پژوهشهای آلوین گلدنر 168
آزمایشات آلوین گلدنر 170
بورکراسی کاذب 171
بروکراسی نمایندگی 172
بروکراسی تنبیهی 174
انتقادات آلوین گلدنر از ماکس وبر 175
نتایج پژوهشهای گلدنر 176
نتیجه گیری ازتئوری بروکراسی 179
انتقادات بر تئوری بروکراسی 180
فصل هفتم
کاربرد تئوریهای مدیریت 186
بحثی چند درباره نحوه اداره امور سازمانهای اجتماعی 189
ویژگیهای مدیریت 189
تکنیکهای مدیریت 192
تئوریهای مدیریت 194
خطرات ناشی از کاربرد تئوریهای مدیریت 196
فهرست منابع و مآخذ فارسی 200
فهرست منابع و مآخذ خارجی 201

نماد اعتماد