معرفی کتاب : مبانی سازمان و مدیریت

معرفی کتاب : مبانی سازمان و مدیریت
نویسنده کتاب : رضاييان علی
ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها(سمت
تعداد صفحات کتاب : 545

فهرست مطالب کتاب


پیشگفتار 1
مقدمه 2
بخش اول: چالش مدیریت
فصل اول: مدیریت و کار‌آفرینی 6
فصل دوم: نظریه‌های سازمان و مدیریت(سیر رهیافتهای علمی به مدیریت) 34
بخش دوم: برنامه ریزی
فصل سوم: خلاقیت و نوآوری 100
فصل چهارم: تصمیم گیری و حل مساله 133
فصل پنجم: مبانی برنامه ریزی 177
فصل ششم: برنامه ریزی و مدیریت راهبردی 238
بخش سوم: سازماندهی
فصل هفتم: عناصر و مفاهیم سازماندهی 272
فصل هشتم: سازماندهی و طراحی سازمان 301
فصل نهم: هماهنگی 362
بخش چهارم: بسیج منابع
فصل دهم: مدیریت منابع انسانی 392
فصل یازدهم: مدیریت بازار و بسیج منابع سازمانی 407
بخش پنجم: هدایت
فصل دوازدهم: مبانی رهبری 422
فصل سیزدهم: هدایت از طریق انگیزش 443
فصل چهاردهم: هدایت از طریق ارتباطات 471
بخش ششم: کنترل
فصل پانزدهم: مبانی کنترل 494
فصل شانزدهم: مدیریت بحران و سیستمهای کنترل استراتژیک 516

نماد اعتماد
logo-samandehi