معرفی کتاب : تئوریهای سازمان دولتی

معرفی کتاب : تئوریهای سازمان دولتی
نویسنده کتاب : دنهارت رابرت بي
ناشر کتاب : صفار
تعداد صفحات کتاب : 336

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 10
فصل اول: آموختن درباب سازمانهای دولتی 12
کسب دانش 13
استخراج تئوری از عمل 14
نظریه های رسمی سازمان دولتی 16
چرا نظریه های رسمی مطالعه می کنید؟ 16
نقش مدلها 18
تدوین نظریه های سازمان دولتی 20
مدیریت دولتی و دولت 21
مدیریت دولتی و سازمانهای خصوصی 22
مدیریت دولتی به عنوان یک حرفه 23
تمرکز بر سازمانهای پیچیده 24
معادل فرض کردن مدیریت دولتی و مدیریت در بخش دولت 25
تعریف مجدد حوزه مدیریت دولتی 27
نتیجه گیری 30
منابع 31
فصل دوم: میراث اندیشه ها: ماکس، وبر و فروید 34
کارل مارکس 35
مارکس و هگل 35
تقسیم کار و انباشت سرمایه 36
گذار به سوسیالیسم 38
سازمان صنعتی و تکامل فردی 38
افزایش از خودبیگانگی 39
تئوری اجتماعی به عنوان محرک عمل 42
ماکس وبر 43
سرمایه داری و اخلاق پروتستان 43
عقلایی کردن تئوری اجتماعی، مفهوم ((نوع مثالی یا ایده آل)) 44
بوروکراسی نوع ایده آل 47
گسترش بوروکراسی 49
زیگموند فروید 52
روان درمانی و تئوری شخصیت 53
درک رفتار و تأثیر روانشناسی گروه 55
استقلال عمل فردی و محدودیت های فرهنگی 58
چه می توانیم بیاموزیم؟ 59
کنترل محیط 60
تفسیر نیات دیگران 61
رهایی از دیدگاههای محدود 62
منابع 65
فصل سوم:میراث سیاسی: از ویلسون تا والدو 67
آغاز تئوری مدیریت دولتی 69
گسترش دموکراسی 70
رویکرد شبه بازرگانی ویلسون 72
سیاست-اداره 74
آشتی دادن تئوری و واقعیت 75
گسترش شاخه های دولت 77
جدایی ناپذیری نظر فرد از عمل وی 77
تعامل خط مشی و اداره 78
مدیران به عنوان بازیگران اصلی خط مشی 79
تداوم فکر جدایی سیاست-اداره 80
محدود کردن حوزه 81
به کارگیری فنون مدیریت بازرگانی 82
نقش سازمانهای دولتی در یک دموکراسی 83
رویکردهای علمی به مدیریت 85
اصول علمی 85
یک بهترین راه تیلور 86
تعریف علم 87
کاربرد علم در مدیریت دولتی 89
دیدگاههای اولیه: لئونارد وایت 90
دیدگاههای اولیه: ادوین او استنه 91
هشدار والدو 92
مدیریت اداری و ساختار سازمانی 93
تمرکز و یکپارچگی 94
به طرف کارایی بیشتر: دابلیو اف ویلابی 95
به طرف کارایی بیشتر: لوترگیولیک 97
هماهنگی تقسیم کار 99
اتوکراسی-بهای دموکراسی 100
کارایی: معیار کلیدی موفقیت 102
پذیرش اولیه 103
کارایی به عنوان ارزش 104
مدیریت دموکراتیک 105
تئوری اداری و حاکمیت دموکراتیک 106
به طرف مدیریت دموکراتیک 107
منابع 109
فصل چهارم: مدل عقلایی سازمان 113
علم رفتار انسانی 113
رویکرد عمومی یا کلی به مدیریت (اداره امور) 115
ضرب المثل های مدیریت 116
انتقاد سایمون از تئوریهای قبلی 117
دال: کارایی و ویژگی غیر عقلایی اداره (مدیریت) 119
دیدگاه اثبات گرایی (تحصلی) 121
مفهوم عقلانیت 123
رفتار فردی 124
انسان اداری 127
تبیین اصطلاحات 128
تصمیم گیری و تدوین خط مشی 129
انسان اداری در برابر انسان اقتصادی 131
روش تغییرات تدریجی یا گام به گام لیندبلوم 132
جنبه های روش تغییرات تدریجی 133
مدلهای سه گانه تصمیم گیری 135
سیستمهای بسته در مقابل سیستمهای باز 138
استراتژیهایی برای مطالعه سازمانهای پیچیده 138
رویکرد سیستم باز نسبت به تجزیه و تحلیل سازمانی 139
فرایند جذب عوامل تهدید کننده سازمان (جذب مراکز قدرت) 141
تأثیر عوامل محیطی 142
ترکیب رویکرد سیستم بسته و سیستم باز 143
نتیجه گیری 145
منابع 146
فصل پنجم: انسانگرائی سازمانی و مدیریت دولتی نوین 149
نکات اصلی پیام انسانگرائی سازمانی 150
بارنارد و سازمانهای غیررسمی 151
تجربه های هاثورن 153
تئوری X و تئوری Y مک گریگور 155
شبکه مدیریت بلیک و موتن 156
شخصیت و سازمان: اثر کریس آرجیریس 158
عمل مدیریت و رشد فردی 158
نقش مداخله گر 161
اشاراتی ضمنی نسبت به کار آرجیریس 163
بهبود سازمان در بخش دولتی: اثر رابرت گولمبیوسکی 164
مدیریت اخلاقی 164
آزادی فردی در برابر کنترل مدیریتی 166
ارزشهای فراگیر و تغییر سازمانی 168
مینی پارادایم ها در مدیریت دولتی 170
اشاراتی ضمنی در زمینه اثر گولمبیوسکی 172
مدیریت دولتی نوین 174
چشم انداز مینووبروک 174
سیاست و اداره 176
واقعیات در برابر ارزشها 178
کارایی در برابر عدالت 180
سلسله مراتب در برابرمشارکت 183
نتیجه گیری 186
منابع 188
فصل ششم: تأکید بر خط مشی در مدیریت دولتی 193
جهت گیری خط مشی عمومی در مطالعات مدیریت دولتی 195
نگاه اندیشمندان سیاسی به خط مشی عمومی 196
پاسخگویی و اثربخشی 198
پاسخگویی در خط مشی عمومی 199
اخلاق دموکراتیک ردفورد 200
تأثیر گذاری بر منش بوروکراتیک 203
استانداردهای مسئولیت 204
مسئولیت عینی در برابر مسئولیت ذهنی 205
مطالعات اخلاقی 207
محدودیت های مسئولیت ذهنی 211
بوروکراسی نماینده 212
مشارکت شهروندان و پاسخگویی 214
اثربخشی در خط مشی عمومی 216
لیبرالیسم گروه ذینفوذ از دیدگاه لوی 216
قدرت قهریه دولت 219
اجرای خط مشی 221
تدوین و اجرای خط مشی 222
عرصه بازی خط مشی گذاران 224
عوامل سیاسی و اقتصادی 225
به طرف اقتصاد سیاسی 227
پیش شرط های اجرای موفق 228
شیوه های تجزیه و تحلیل خط مشی عمومی 230
آرمان عقلانیت 230
راه کار فراعقلایی 232
علم الاجتماع اثبات گرا و تجزیه و تحلیل خط مشی 233
محدودیت های تجزیه و تحلیل خط مشی 235
بحران عقلانیت وینسنت استروم 237
عناصر کلیدی نظریه انتخاب عمومی 238
تئوری مدیریت دموکراتیک 240
تبادل دیدگاههای استروم-گولمبیوسکی 243
مفاهیم ضمنی رویکرد استروم 245
منابع 247
فصل هفتم: ورای عمل عقلایی 253
نقدی بر مدل عقلایی 255
دیدگاه محدود از تعقل انسان 256
درک ناقص از کسب دانش 259
پیوند ناقص بین تئوری و عمل 263
تئوری تفسیری/کنشی 266
ریشه های پدیدار شناسی 266
جهان بین الاذهانی قابل درک 269
مدل ارتباط باز و متقابل کیرکهارت 270
تجزیه و تحلیل کنش سیلورمن 271
پارادایم هارمون (فعال-اجتماعی) 273
به طرف شناخت شناسی جایگزین 274
احیای مبانی برای پاسخگویی 275
شکل دهی مجدد مسئولیت اداری 277
نقش نظریه پرداز عمل 278
تئوری انتقادی اجتماعی: یورگن هابرماس 279
نقد تعقل ابزاری 280
کاهش قلمرو عمومی 283
احیاء ارتباطات بدون تحریف 284
به سوی تحلیل انتقادی از سازمانهای دولتی 286
جهت گیری های فعلی تئوری مدیریت دولتی 290
سنت عینیت گرایی و آثار نظریه پردازان مدیریت دولتی 295
ذهنیت گرایی در موضوعات سازمان 298
رویکرد ذهنیت گرایی، موضوعات سیاسی و سازمانهای دولتی 303
نتیجه گیری 306
منابع 308
فصل هشتم: مدیر به عنوان نظریه پرداز 316
نظریه ها و نظریه پردازی 317
اهمیت تئوری برای مدیران 317
یادگیری شخصی و نظریه پردازی 319
بسوی تئوریهای سازمان دولتی 321
پیوند ارزشها و اعمال 322
مدیریت تغییر در راستای تحقق ارزشهای عامه 325
سازمان و یادگیری شخصی 327
نقشی نوین برای نظریه پرداز 331
نتیجه گیری 333
منابعنماد اعتماد
logo-samandehi