معرفی کتاب : تصمیم گیری

معرفی کتاب : تصمیم گیری
نویسنده کتاب : جي راس
ناشر کتاب : قدياني
تعداد صفحات کتاب : 96

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 6
خطرهای تفکر سریع 12
تعیین هدف 14
برای تصمیم گیری، تصمیم بگیرید 18
جمع آوری اطلاعات 22
اطلاعات چیست؟ 23
یافتن اطلاعات 26
دام های گردآوری اطلاعات 30
اعتماد به آمارها 30
فرضیه سازی 31
تخمین ها را واقعی دانستن 32
جستجوی اطلاعاتی که وجود ندارند 32
مشورت 36
با چه کسی مشورت کنیم؟ 37
چگونه مشورت کنیم؟ 38
گوش دادن اجرا کردن نیست 40
تعیین گزینه ها 42
عملی بودن 45
چگونگی ارائه راه حلهای گوناگون 46
عکس قضیه 47
شبیه سازی تصادفی 50
حواس پنجگانه 52
تمرکز ذهنی 53
فنون ترسیمی 55
نتیجه گیری 56
زمان تصمیم گیری 60
سنجش و ارزیابی راه حل های ارائه شده 61
الاکلنگ 63
احتمال 63
سایر انواع ارزیابی و سنجش 65
فکر کردن در مورد نتایج و پیامدهای موضوع 67
فهرست دلایل موافق و دلایل مخالف 69
آیا می توانم شب راحت بخوابم؟ 71
با دیگران هم مشورت کنید 72
تصمیم گیری 73
تصمیمتان را مورد بحث قرار دهید 76
به چه کسی بگویید 77
چه طور بگویید 77
چه چیزی بگویید 78
تصمیم را به صورت کتبی اعلام کنید 81
تصمیم گیری در یک بعد از ظهر 84
تصمیم گیری در یک ساعت 88

نماد اعتماد
logo-samandehi