معرفی کتاب : مباحثی از مدیریت اسلامی: مجموعه مقالات

معرفی کتاب : مباحثی از مدیریت اسلامی: مجموعه مقالات
نویسنده کتاب : جاسبي عبدالله
ناشر کتاب : مرکز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

فهرست مطالب کتاب

اهمیت و ضرورت مدیریت از نظر اسلام 1
روش شناسی (Methodology) نظریه پرداری و نظریه آزمایی در چارچوب‌های
ارزش های خودی 23
از خود بیگانگی انسان از نظر اسلام و سایر مکاتب 37
بررسی انگیزش در مدیریت اسلامی از دیدگاه دانشمندان اسلامی 61
اهمیت و اصول یادگیری در اسلام 93
مبانی فلسفی چگونگی رفتار با افراد خاطی از دیدگاه مدیریت اسلامی 115
مبانی فلسفی ارزشیابی از دیدگاه مدیریت اسلامی 135
مدل نظارت و کنترل سیستمی در مدیریت اسلامی 149
رابطه بهره وری با فرهنگ و مصالح ملی و اسلامی 167
منابع نیروی انسانی برای حداکثر بهره‌وری در زمینه فرهنگ‌های مختلف اسلامی 173
حکومت اسلامی 187
دموکراسی قدسی 209
دونظریه عمده در زمینه ولایت فقیه 219
ولایت فقیه، حاکمیت ملی، دموکراسی و چالش‌ها 241
بررسی و تحلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام 249
جامعه مدنی در اسلام 269
اجتهاد و رهبری در مکتب اهل سنت 293

نماد اعتماد
logo-samandehi