معرفی کتاب : مدیریت بازار و بازاریابی (رشته مدیریت بازرگانی)

معرفی کتاب : مدیریت بازار و بازاریابی (رشته مدیریت بازرگانی)
نویسنده کتاب : حسيني حسن
ناشر کتاب : دانشگاه پيام نور
تعداد صفحات کتاب : 240

فهرست مطالب کتاب

فصل اول- بازاریابی 1
اهداف کلی
هدف‌های رفتاری
بازاریابی و نقش آن در زندگی روزمره
تعریف بازاریابی
مدیریت بازاریابی
چه محصولاتی را بازاریابی کنیم
بازاریابی و سایر علوم
خود آزمایی فصل اول
سؤالات تشریحی فصل اول
فصل دوم- محیط بازاریابی و انواع بازار 22
اهداف کلی
هدفهای رفتاری
محیط مارکتینک
طبقه‌بندی بازار
بازنگری مفاهیم و اصطلاحات
سؤالات تشریحی فصل دوم
خود آزمایی فصل دوم
فصل سوم- تقسیم بازار 35
اهداف کلی
هدفهای رفتاری
کدام بازار را اندازه‌گیری نماییم
مقاطع بازار
انتخاب مقطع بازار
بازنگری مفاهیم و اصطلاحات
سؤالات تشریحی فصل سوم
پرسشهای تحقیقی
خود آزمایی فصل سوم
فصل چهارم- رفتار خرید 49
اهداف کلی
هدفهای رفتاری
بازار مصرف‌کننده
بازار صنعتی
عوامل روانی که بر رفتار خریدار موثر است
طبقه‌بندی جامعه‌های مصرف‌کننده
بازنگری مفاهیم و اصطلاحات
سؤالات تشریحی فصل چهارم
پرسشهای تحقیقی
خود آزمایی فصل چهارم
فصل پنجم- اندازه‌گیری کمی بازار و پیش‌بینی فروش 61
اهداف کلی
هدفهای رفتاری
عوامل موثر در تولید و فروش
بازاریابی و فروش
تولید و ارائه کالای جدید
تخمین تقاضای آینده
تعریف پتانسیل کل منطقه
چگونگی برآورد میزان فروش
بازنگری مفاهیم و اصطلاحات
سوالات تشریحی فصل پنجم
پیوست 1
خود آزمایی فصل پنجم
فصل ششم- برنامه‌ریزی بازاریابی 108
اهداف کلی
هدفهای رفتاری
مفاهیم برنامه‌ریزی
مشکلات برنامه‌ریزی بازاریابی
مواردی که باید در برنامه‌ریزی بازاریابی در نظر گرفته شود
روشهای برنامه‌ریزی رسمی
عدم توفیق برنامه‌ریزی
استراتژی ارائة کالای جدید
تکنیکهای دیده‌بانی
مفهوم کالایی
ماتریس رشد- سهم بازار
تصمیم‌گیری در مورد تبلیغات
هدف تبلیغات
تعیین بودجه تبلیغات
مراحل کلی فرآیند بازاریابی
سؤالات تشریحی
خود آزمایی فصل ششم
فصل هفتم- سیستم بازاریابی 135
اهداف کلی
هدفهای رفتاری
انواع سیستمها
ویژگیهای مهم سیستمهای باز
نگرش سیستمی
نظام بازاریابی
هدف سیستم بازاریابی
سیستم بازاریابی
روشهای مختلف جهت بررسی بازار
مراحل بررسی بازار
تقسیم بازار
عواملی که در انتخاب روش بازاریابی باید مورد توجه قرار گیرند
بازنگری مفاهیم و اصطلاحات فصل هفتم
سؤالات تشریحی
خود آزمایی فصل هفتم
فصل هشتم- تحقیقات بازاریابی 161
اهداف کلی
هدفهای رفتاری
تحقیق قیمت
تحقیقات بازاریابی
ضرورت تحقیقات بازاریابی
مشکلات جمع‌‌آوری اطلاعات
فرآیند تحقیق در بازاریابی
حدود عملیات بازاریابی
بررسی میزان و شرایط مصرف‌کنندگان
تحقیق در وضعیت رقبا و شرایط رقابتی
پژوهش در توسعة‌ بازار
عمومی‌ترین روشهای تحقیق
مقدمات لازم برای تهیة‌ طرح تحقیق
تحقیقات در مورد ویژگیهای بازار
روشهای گردآوری اطلاعات در بازاریابی
بازنگری مفاهیم و اصطلاحات
سؤالات تشریحی فصل هشتم
خود آزمایی فصل هشتم
فصل نهم- مذاکره و ارتباطات در بازاریابی 199
اهداف کلی
هدفهای رفتاری
تعریف و طبیعت مذاکره
ارکان مذاکرات بازاریابی
برنامه‌ریزی در مذاکرات بازاریابی
روشهای مذاکرات بازاریابی
نکات مهم در مذاکرات بازاریابی
عوامل ارتباطات
اهداف ارتباطات
بودجة‌ ارتباطات
اندازه‌گیری نتایج ارتباطات
بازاریابی مستقیم
روابط عمومی
بازنگری مفاهیم و اصطلاحات
سؤالات تشریحی فصل نهم
خودآزمایی فصل نهم
پیوست شماره 2 عناصر شبکة‌ توزیع 299
عمده فروشها
خرده فروشها
پیوست شماره 3 فرآیند انتخاب محل خرده فروشی 231نماد اعتماد
logo-samandehi