معرفی کتاب : مدیریت، حسابداری و بازاریابی

معرفی کتاب : مدیریت، حسابداری و بازاریابی
نویسنده کتاب : صدرالاشرافي مهريار
ناشر کتاب : دانشگاه تهران
تعداد صفحات کتاب : 346

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 7
قسمت اول: مدیریت
فصل اول: مدیریت و ریسک کردن 1
اختلاف بین مدیریت و ریسک کردن 1
اختلاف بین مهارت و مدیریت 2
مسائلی که مدیریت با آنها روبرو است 2
مراجع تکامل در معلومات و اطلاعات 3
طبقه بندی اصول مدیریت 3
سخنی چند درباره اصول افزایش توانایی و راندمان کار مدیریت 4
ساختمان روانی اشخاص 7
عوامل لازم جهت توفیق در زراعت و دامداری 7
عوامل طبیعی که به تعیین نوع زراعت کمک می کند 8
تعیین زراعت از لحاظ اقتصادی 9
مخارج نسبی 10
مشخصات یک برنامه خوب 10
اندازه مزرعه 12
عوامل مؤثر بر هزینه ها 17
مزارع چند فعالیتی و اندازه عملیات 24
انتخاب طرحی بین طرحهای مختلف 27
ارتباط رقابتی، اضافی و تکمیلی 30
تخصص و تنوع 32
تنوع، مخاطرات احتمالی و عدم اطمینان 34
یک روش برای ترکیب فعالیتها 38
قانون سود تطبیقی 44
عوامل مؤثر در موقعیت محل 46
رقابت مؤسسات کشاورزی در یک ناحیه 47
تغییر سطح زیر کشت ترقی یا تنزل ارزش محصول 47
هزینه حمل و نقل و تأثیر آن در انتخاب محل مؤسسات تولیدی 48
فصل دوم: اصل عملکرد نامتناسب 49
تغییر دو یا چند عامل در آن واحد 54
اصول کاهش درآمد اقتصادی 56
قیمت ها و تغییر عوامل مخارج 64
عوامل متغیر تولید 66
فصل سوم: رابطه محصولات با نهاده ها و توابع تولیدی 69
رابطه تولید چند محصولی در مزرعه داری 72
نسبت های کاربرد دو عامل بکار برده شده 77
تعیین مقداری که باید تولید شود 80
مفاهیم تولیدی در مورد بیش از دو عامل بکار رفته 81
فصل چهارم: حالات جانشینی و تکمیلی عوامل بکار رفته 83
اصول جانشینی یا جایگزینی 87
مقدار بازده به نسبت وسعت 91
تساوی درآمد نهایی و ارزش فرصت از دست رفته 93
اصول اقتصادی و عدم کفایت اطلاعات موجود 95
فرضیه ترکیب رشته های تولیدی 99
تابع تولیدی دو رشته تولیدی در یک شرکت 99
ترکیباتی که دو یا چند محصول با مقدار معینی پول می تواند 103
تعیین مقدار دو یا چند محصول که در مدت زمان معین تولید می شود105
هزینه تولید و مدیریت زراعی 108
هزینه های متغیر تولید 108
مفهوم هفت هزینه تولید و موارد استعمال آنها 112
قسمت دوم: حسابداری
تاریخچه حسابداری در ایران 114
تعریف حسابداری 115
فصل اول: تعریف حسابداری از نظر معنای خاص 119
انواع حساب و خصوصیات آن 119
انواع حساب 124
منظور از دفترداری 126
تعریف دفترداری دوطرفه (دوبل) 127
دفتر کل و حساب های آن 128
روش و قاعده بدهکار و بستانکار کردن حسابها 131
مزایای دفتری به روش دوطرفه (دوبل) 132
ترویح و آموزش علم حسابداری در دنیای امروز 133
فصل دوم: سازمان حساب 134
اسناد محاسباتی 134
انواع دفاتر روزنامه 145
نکات لازم در موقع ثبت معاملات در دفتر روزنامه 145
ثبت داد و ستدها در دفتر روزنامه 154
قواعد تشخیص حسابهای بدهکار و بستانکار 155
ثبت معاملات 159
شماره گذاری صفحات دفتر روزنامه 163
جمع بندی دفتر روزنامه 163
تعریف و تشخیص حسابها 174
شرح درباره ثبت معاملات در دفتر روزنامه 175
نکاتی که باید در نوشتن شرح، مقابل حسابهای بدهکار و بستانکار177
فصل سوم:دفتر کل 182
ترتیب مانده گیری 185
طرز بازنمودن حسابها در دفتر کل 186
طرز انتقال حسابهای پر شده به صفحات دیگر 186
طرز انتقال عملیات دفتر روزنامه به دفتر کل 187
صورتهای مالی 206
ترازنامه 206
صورت حساب سود و زیان 207
پاره ای از اصول حسابداری 208
طبقه بندی اقلام ترازنامه 217
قسمت سوم: بازاریابی
فصل اول: تعریف مارکتینگ 253
مقدمه 254
مارکتنیگ یک امر تولیدی است 257
منظور از مارکتینگ 260
تعریف بازار و انواع آن 261
اهمیت مارکتنیگ 263
هینه مارکتنیگ 264
تقلیل قیمت تمام شده کالاها از طریق تخصص در کیفیت عملیات 266
پیشرفت مارکتنیگ 267
تعریف بازاریابی محصولات کشاورزی 268
مطالعه در بازاریابی 269
ارتباط بازاریابی با سایر رشته ها 269
روشهای مطالعه در بازاریابی 270
مصرف کنندگان 271
عوامل بازار و تمایلات مصرف کنندگان 271
توجهی به جمعیت 271
توزیع جغرافیایی 271
توزیع سنی 272
درآمد مصرف کنندگان 272
نمونه های مخارج مصرف کنندگان 272
وضع مصرف کنندگان و شرایط جاری اقتصادی 275
قصد خرید در مصرف کننده 275
فصل دوم: خرده فروشی 278
وظایف خرده فروشان 278
طبقه بندی خرده فروشان 279
عمده فروشی واسطه 280
خدمات اقتصادی واسطه های عمده فروش عبارت است از: 281
بررسی وضع میادین تهران و مشخصات ویژه محصولات 283
تاریخچه میدان غله 284
چگونگی عرضه و فروش محصولات 284
رابطه میادین تهران با نیازهای مصرف کنندگان 285
مشخصات ویژه محصولات کشاورزی 285
تغییرپذیری تولیدات کشاورزی و ثبات نیازهای مصرف کننده ها 286
عملیات بازاریابی 288
فصل چهارم: جمع آوری محصولات
آماده ساختن محصولات برای مصرف 288
توزیع 289
توزیع اعتبار 290
قبول مخاطرات 291
خریداران محلی 291
مؤسسات بسته بندی و تبدیل محصولات 292
فصل پنجم: تشکیل قیمتها
تقاضا 294
عرضه 294
کشش 296
فرمول کشش تقاضا 298
کشش عرضه 299
فصل ششم: مسائل اساسی بازاریابی
اهمیت یک دست بودن محصولات کشاورزی 304
مشکلات کشاورزی بخور و نمیر 305
حمل و نقل ارتباطات 306
حفاظت محصولات 309
آماده کردن، بسته بندی و تبدیل محصولات 309
خواص مصالح بسته بندی 310
استاندارد و درجه بندی محصولات 311
استاندارد محصولات کشاورزی 312
استاندارد کردن محصولات در ایران 313
فوائد استاندارد محصولات کشاورزی 315
مؤسسات تکمیل کننده 315
انبار کردن 315
دلایل انبار کردن 317
اثرات اقتصادی انبار کردن 318
فصل هفتم: خدمات درمارکتینک
مخارج مارکتنیگ 320
برآورد مخارج 321
کم کردن مخارج 322
علم حرکت کالا و خدمات 323
سیستم های اقتصادی و مارکتینگ 324
فرم، محل، زمان و مالکیت 324
فروش و انتقال تملک و مصرف 325
مارکتینگ علمی است دینامیک 325
تغییرات و هماهنگی بازار 326
ارتباط مارکتینگ با سایر علوم 327
رشته های فرعی 338
فصل هشتم: تبلیغات 330
مضمون تبلیغات 331
هدف تبلیغات 333
مزیت و معایب تبلیغات 334
اثر تبلیغات بر فروش و سایر عملیات مربوط به بازار رسانی 388نماد اعتماد
logo-samandehi