معرفی کتاب : مدیریت بازار : بازاریابی

معرفی کتاب : مدیریت بازار : بازاریابی
نویسنده کتاب : رضايي نژاد عبدالرضا
ناشر کتاب : جعفري
تعداد صفحات کتاب : 241

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 1
بخش اول: آشنایی با بازار و بازاریابی
مفاهیم علمی بازاریابی و مدیریت بازار 5
فعالیتهای بازاریابی 8
بازار و گونه‌های آن 11
محیط بازاریابی و پژوهش در آن 13
تقسیمات بازار و گروههای گوناگون خریداران 18
شناخت مشتریان و نیازهای ایشان 18
بخشهای بازار 24
بازاریابی فروش 26
چه چیزهایی یک بازاریاب را می سازد؟ 26
چه چیزهای یک بازاریاب را پیروز می‌کند؟ 29
پیشنهادی که نمی‌شود آن را نادیده گرفت 31
چگونه برای انجام دادن معامله خود را آماده کنیم 32
مشتریان خود را همان قدری جدی بگیرید که خودشان می‌خواهند 33
خرید : نیمة فراموش شدة داد و ستد 34
بخش دوم : ویژگیهای بازار بین المللی و صادرات
بازاریابی بین المللی 36
قواعد بازی در بازاریابی بین المللی 39
اهمیت صادرات 42
برنامه‌ریزی برای صادرات 51
رقابت – کلیدی پیروزی در صادرات 53
بخش سوم : اطلاعات و پژوهش
نقش اطلاعات و تحقیقات در بازاریابی بین المللی 60
نظام (سیستم) کسب اطلاعات در بازاریابی بین المللی 61
طراحی نظام اطلاعات 62
منابع اطلاعات محیطی 64
پژوهشهای دست اول و دست دوم در بازارهای بین المللی 70
بخش چهارم : برنامه‌ریزی بازاریابی مقدمه و آشنایی
هدفهای برنامه‌ریزی بازاریابی 80
انتخاب کالا/خدمت 82
مفهوم چرخة زندگی فرآورده Product Life Cycle 87
بخش پنجم : قیمت‌گذاری
قیمت گذاری و ویژگیهای آن 93
نظریه وضعیت نهایی (انتهایی) Marginal Theory 97
فنون قیمت‌گذاری 104
رهیافت چندگانه به سوی قیمت گذاری 105
روشهای قیمت‌گذاری 106
میزان سود فروشنده 111
بخش ششم : آمیزه ترویج
آمیزه ترویج Promotion Mix 119
نظام پیام رسانی 129
چه بگوییم؟ 133
چگونه بگوییم؟ 134
چقدر بگوییم؟ 136
بهره گیری از خدمات بنگاههای تبلیغاتی 137
ارکان تبلیغات 138
رسانه های گروهی گوناگون 142
روزنامه‌ها و مجله‌ها 142
تلویزیون 143
رسانه‌های دیگر 144
بخش هفتم : پیشبرد فروش
بسته بندی Packaging 146
فعالیتهای دیگر 163
بخش هشتم : سازماندهی نیروی فروش
روش و فروشندگی 166
گونگی برآورد میزان فروش 170
بخش نهم : سازمان و مسائل پخش
سازمان، مسائل و مشکلات پخش 175
هزینه کل پخش 175
تدارکات و ترابری Logistics and Transportation 176
کانالهای پخش Distribution Channels 178
سازمانهای مستقل پخش کالا 180
عمده فروشی 180
عمده فروشان گوناگون در ایران 180
خرده فروشی 183
عوامل موثر در انتخاب محل خرده فروشی 184
دیگر شبکه‌های پخش خرده فروشی 187
بخش دهم : تصمیم‌گیری در بازاریابی
چگونگی تصمیمات بازاریابی 191
تشخیص راههای دستوری از راههای توصیفی 192
مشکل چیست؟ 193
چرخة تصمیم‌گیری 194
تحول بی‌برنامه در مقابل تحول با برنامه 195
شناخت محیط : مکان تحویل 196
مراحل تصمیم‌گیری در بازاریابی بین المللی 197
پیوستها 119
پیوست1 چهار درس در بازاریابی برای آینده 200
پیوست 2 بازاریابی خدمات ، فروش تا دیدنیها 206
پیوست 3 آشنایی با استاندارد نوین 215
پیوست 4 توضیحات 224
منابع فارسی 240
منابع انگلیسی 241نماد اعتماد
logo-samandehi