معرفی کتاب : تحقیقات بازاریابی : نگرشی کاربردی

معرفی کتاب :  تحقیقات بازاریابی : نگرشی کاربردی
نویسنده کتاب : ونوس داور ، ابراهيمي عبدالحميد ،روستا احمد
ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)

فهرست مطالب کتاب


پیشگفتار 1
فصل اول- نقش و اهمیت تحقیقات بازاریابی 7
فرآیند مدیریت بازاریابی 11
فرآیند تصمیم‌گیری 11
تعریف تحقیقات بازاریابی 15
نقش تحقیقات بازاریابی 16
تجزیه و تحلیل موقعیت و برنامه‌ریزی 16
حل مسألة آمیخته بازاریابی 16
معیارهای عملکرد کنترل 18
سازمان تحقیقات بازاریابی 19
سیستم اطلاعاتی بازاریابی 20
منابع اطلاعات سیستم اطلاعاتی بازاریابی 22
انواع سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی 23
ویژگیهای سیستم اطلاعاتی بازاریابی 24
نکات مهم در ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی بازاریابی 24
سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی 25
ماهیت سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی 25
موقعیت کنونی سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازار یابی 27
فصل دوم- فرآیند تحقیقات بازاریابی 29
فرآیند تحقیق 30
خطاهای احتمالی در تحقیقات بازاریابی 35
پرسش‌هایی برای کاهش خطای کل 38
موارد اخلاقی در تحقیقات بازاریابی 39
فصل سوم- تعریف و تنظیم مسأله 42
تعریف و تنظیم مسأله 42
تصمیم‌گیرنده و محیط اطرافش 44
پیامدهای مسیرهای عملیاتی جانشین 47
تبدیل مسائل و مشکلات تصمیم‌گیری به مسائل تحقیقاتی 47
تصمیم‌گیری با کمک نمودارهای درختی 50
طرح تحقیق 51
چه زمان تحقیق در بازاریابی توجیه پذیر است؟ 55
گزینش عرضه کنندگان خدمات تحقیقاتی و استفاده از آنها 57
فصل چهارم- تعیین طرح تحقیق 61
انواع طرح تحقیق 61
تحقیقات اکتشافی 62
تحقیقات توصیفی 64
تحقیقات علّی یا آزمایشی 70
فرضیه و ماهیت وابستگی طرح‌های تحقیق 75
فصل پنجم- اطلاعات ثانویه 78
مزایای اطلاعات ثانویه 79
معایب اطلاعات ثانویه 79
مسألة عدم تناسب 79
مسألة عدم صحت 80
انواع اطلاعات ثانویه 81
اطلاعات ثانویه داخلی 82
اطلاعات ثانویه منتشر شده 82
فصل ششم- روشهای گردآوری اطلاعات اولیه 85
انواع اطلاعاتی که می‌توان از پاسخ‌دهندگان به دست آورد 85
رفتار گذشتة‌پاسخ دهند‌گان 86
طرز فکرها و برداشتها 86
ویژگیهای پاسخ دهندگان 87
روشهای گردآوری اطلاعات 88
روش ارتباطات 88
روش مشاهده 108
فصل هفتم- طراحی فرمهای گردآوری اطلاعات 112
اهمیت پرسشنامه 112
قسمتهای مختلف پرسشنامه 113
طراحی پرسشنامه 114
ملاحظات مقدماتی 116
تصمیم‌گیری درباره محتوای سؤالات 116
تصمیم‌گیری دربارة‌ شکل پاسخها 120
تصمیم‌گیری دربارة ‌نحوه طرح سؤال 122
تصمیم‌گیری دربارة‌ توالی سؤالات 126
تصمیم‌گیری درباره ویژگیهای فیزیکی پرسشنامه 127
آزمایش اولیه، تجدید نظر و شکل نهایی پرسشنامه 127
فرمهای مشاهده 128
فصل هشتم- مبانی سنجش و اندازه‌گیری 130
اندازه‌گیری در بازاریابی 130
فرآیند اندازه‌گیری 131
تعریف اندازه‌گیری 132
ویژگیهای سیستم اعداد 133
انواع مقیاسها 133
مشکل سنجش 141
مفاهیم اعتبار و پایایی (روایی) 143
تعریف اعتبار و پایایی 145
تخمین اعتبار و پایایی 147
فصل نهم- سنجش طرز فکر 152
اهمیت طرز فکر در بازاریابی 153
طبیعت طرز فکر 153
اجزای طرز فکر 153
رابطه بین طرز فکر و رفتار 153
مدل پاسخ رفتاری 154
مشکل سنجش طرز فکر 156
رویه‌های مقیاس گذاری طرز فکر 157
روشهای عمومی برای سنجش طرز فکر 157
روشهای گزارش شخصی 158
فصل دهم- مفاهیم نمونه‌برداری 176
دلایل نمونه‌برداری 177
مشکلات نمونه‌برداری 178
انواع نمونه 179
نمونه‌برداری احتمالی 180
نمونه‌برداری غیر احتمالی 187
فصل یازدهم- عملیات میدانی 191
برنامه‌ریزی عملیات میدانی 191
جدول زمانی 192
بودجه 192
نیروی انسانی 194
سنجش عملکرد 194
روشهای گردآوری اطلاعات 195
مصاحبه حضوری 195
مصاحبه تلفنی 197
پرسشنامه مکاتبه‌ای 198
مشاهده 198
اشتباهاتی که در عملیات میدانی رخ میدهند 198
اشتباهات مربوط به انتخاب نمونه 199
اشتباهات مربوط به پاسخ ندادن 199
اشتباهات مربوط به مصاحبه 200
فصل دوازدهم- پردازش داده‌ها 206
برخی مفاهیم اساسی 206
جریان پردازش داده‌ها 210
تشخیص پرسشنامه‌های قابل قبول 211
تنظیم و تصحیح (ویرایش) پرسشنامه‌ها 211
کُد گذاری 213
کلید پانچ و تأیید 218
تنظیم دسته‌کارتهای کامپیوتری 218
تمیز کردن دسته‌کارتهای کامپیوتری 219
ایجاد متغیرهای جدید 220
ذخیره اطلاعات 220
فصل سیزدهم- تجزیه و تحلیل اطلاعات 221
مروری بر روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات 222
تعداد متغیرها 222
توصیف در مقابل استنباط 223
سطح سنجش 224
انواع روشهای تحلیلی 224
برآورد 224
آزمون فرضیه 228
توان دوم‌کی 233
همبستگی 236
رگرسیون ساده 237
تجزیه و تحلیل واریانس 238
همبستگی چندگانه 239
رگرسیون چندگانه 239
تجزیه و تحلیل ممیز 239
همبستگی متعارف 240
تجزیه و تحلیل عوامل 241
تجزیه و تحلیل خوشه‌ای 242
مقیاس گذاری چند بعدی و تحلیل پیوسته 242
فصل چهاردهم- طریقه استفاده از SPSS/PC در پروژه‌های 245
آشنایی با SPSS/PC 245
کامپیوترها و علوم اجتماعی 245
دستورهای کلی SPSS/PC 247
زیر دستورها 248
مقادیر 248
تعریف پرونده SPSS/PC 249
دستورهای اجرایی (رویه) و زیر دستور STATISTICS 255
مثالی از یک برنامه کامپیوتری SPSS/PC 256
قدم به قدم نوشتن یک برنامه نمونه درPE2 و اجرای آن در SPSS 263
فصل پانزدهم- گزارش تحقیق 270
رهنمودهایی برای آماده‌سازی گزارش تحقیق کتبی 271
رهنمودهایی برای آماده‌سازی گزارش تحقیق شفاهی 272
شکل گزارش 273
ارائه اطلاعات 277
فصل شانزدهم- منتخبی از کاربردهای تحقیقات بازاریابی 281
قسمت اول: تحقیقات در مورد خصوصیات بازار 281
قسمت دوم: تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی فروش 294
قسمت سوم: تحقیقات در مورد محصول 313
قسمت چهارم: تحقیق در مورد تبلیغات و فروش شخصی 325
قسمت پنجم: تحقیقات در مورد توزیع محصول 333
قسمت ششم: تحقیقات در مورد قیمت محصول 344
منابع فصلها 348
منابع و مآخذ 351نماد اعتماد
logo-samandehi