معرفی کتاب : اصول بازاریابی (جلد دوم)

معرفی کتاب : اصول بازاریابی (جلد دوم)
نویسنده کتاب : کاتلر فيليپ ، آرمسترانگ گري
ناشر کتاب : جهان نو

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 505
بخش سوم- تصمیم گیری درباره آمیزه ای 507
فصل11: قیمت گذاری محصولات 509
قضیه 510
قیمت گذاری محصولات جدید 513
قیمت گذاری با هدف عصاره کشیدن از بازار 514
قیمت گذاری با هدف نفوذ در بازار 515
استراتژی های قیمت گذاری آمیزه ای 516
قیمت گذاری خط محصول 516
قیمت گذاری محصولات تزیینی 517
قیمت گذاری محصولات مکمل 517
قیمت گذاری محصولات فرعی 518
قیمت گذاری مجموعه ای از 519
استراتژی های تعدیل قیمت ها 520
قیمت گذاری بر مبنای تخفیف 520
قیمت گذاری مبتنی بر بخشهای 522
قیمت گذاری براساس عوامل روانی 523
قیمت گذاری باهدف افزایش فروش 526
قیمت گذاری بر مبنای منطقه جغرافیایی 527
قیمت گذاری در سطح جهانی 529
تغییرات قیمت 531
پیشگامی در تغییر دادن قیمت ها 531
پیشگامی در کاهش دادن قیمت ها 531
پیشگامی در افزایش دادن قیمت ها 532
واکنش خریدار در برابر تغییرات قیمت 533
واکنش شرکت های رقیب در برابر 533
واکنش در برابر تغییرات قیمت 534
درباره مطالب زیر بحث کنید 542
نکات کاربردی 543
جست و جو در شبکه جهانی 545
پرسش 545
پایگاه های آگاهی دهنده 546
یادداشتها 547
فصل12: کانال های توزیع و مدیریت 549
قضیه 550
ماهیت کانال های توزیع 554
چرا از واسطه ها استفاده می شود 554
نقش یا وظیفه کانال توزیع 555
تعداد کانال های توزیع 557
سازمان و رفتار کانال توزیع 558
رفتار در کنال توزیع 558
سیستم بازاریابی در سطح عمومی 564
سیستم بازاریابی در سطح عمومی در قالب 565
سیستم بازاریابی در سطح عمومی در قالب 566
سیستم بازاریابی در سطح عمومی مبتنی 568
سیستم بازاریابی در سطح افقی 569
سیستم بازاریابی پیوندی یا چند کاناله 569
تصمیم گیری درباره طرح ریزی کانال توزیع 571
تجزیه و تحلیل نیازهای مصرف کننده 572
تعیین هدف ها و محدودیت های کانال 573
شناسایی راه های عمده 574
ارزیابی کانال های اصلی 576
طرح ریزی کانال های توزیع در سطح جهان 577
تصمیم گیری درباره مدیریت کانال توزیع 578
انتخاب واسطه ها 578
ایجاد انگیزه در واسطه ها 579
ارزیابی واسطه ها 580
توزیع فیزیکی و مدیریت تدارکات 583
ماهیت و اهمیت توزیع فیزیکی و 583
هدف های سیستم تدارکات 585
وظیفه های اصلی سیستم تدارکات 586
مدیریت تدارکات یکپارچه یا منسجم 592
فعالیت تیم در درون شرکت 592
تدارکات به وسیله شخص ثالث 596
خلاصه 598
درباره مطالب زیر بحث کنید 600
نکات کاربردی 601
جست و جو در شبکه جهانی 603
پرسش 603
پایگاههای آگاهی دهنده 604
یادداشتها 605
فصل13: خرده فروشی و عمده فروشی 607
قضیه 608
خرده فروشی 610
فروشگاه های خرده فروشی 610
میزان خدمات 611
خط محصول 611
قیمت های نسبی 614
فروشگاه های ارزای قیمت 617
خرده فروشی های زیر قیمت رایج 617
فروش از طریق کاتالوگ 619
سازمانهای خرده فروشی 620
خرده فروشی های بدون فروشگاه 622
بازاریابی مستقیم 623
فروش مستقیم 624
دستگاه های فروشنده 624
تصمیم گیری در بازاریابی خرده فروشی ها 625
بازار مورد هدف و تعیین جایگاه 626
تصمیم گیری درباره ترکیب محصول 627
تصمیم گیری درباره قیمت 632
تصمیم گیری درباره ترویج 633
تصمیم گیری درباره محل 633
آینده خرده فروشی 635
شکل های جدیدی از خرده فروشی و 636
رشد خرده فروشی های بدون فروشگاه 637
افزایش رقابت بین خرده فروشی ها 637
پیدایش خرده فروشی های غول آسا 638
اهمیت روزافزون فناوری خرده فروشی ها 639
گسترش خرده فروشی های بزرگ در 640
خرده فروشی ها به عنوان مکان هایی 640
عمده فروش 643
انواع عمده فروش 644
عمده فروش ها و تصمیمات استراتژیک 648
تصمیم گیری درباره بازار مورد هدف 648
تصمیم گیری درباره آمیزه بازاریابی 649
خلاصه 651
درباره مطالب زیر بحث کنید 652
نکات کاربردی 653
جست و جو در شبکه جهانی 655
پرسش 655
پایگاه های آگاهی دهنده 655
یادداشتها 657
فصل14: بازاریابی یکپارچه: استراتژی 659
قضیه 660
آمیزه ارتباطات بازاریابی 663
دیدگاهی از فرایند ارتباطات 664
مراحل ایجاد ارتباطات اثربخش 667
شناسایی مخاطب 667
تعیین پاسخ یا واکنش موردنظر 667
طرح ریزی پیام 669
محتوای پیام 669
ساختار پیام 670
شکل پیام 671
انتخاب رسانه ها 671
کانال های ارتباطی شخصی 672
کانال های ارتباطی غیرشخصی 672
انتخاب منابع پیام 673
بازخور نمودن نتیجه 674
تهیه بودجه ترویج و گسترش و تخصیص آن 675
تعیین کل بودجه ترویج و گسترش 675
روش مبتنی بر توانایی شرکت 675
روش مبتنی بر درصد فروش 676
روش مبتنی بر بودجه شرکت های رقیب 677
روش مبتنی بر هدف و نوع کار 677
تعیین آمیزه ترویج و گسترش 678
ماهیت هر یک از ابزار ترویج و گسترش 678
آمیزه ارتباطات بازاریابی 680
ارتباطات بازاریابی و تغییرات 686
مسئولیت های اجتماعی ارتباطات بازاریایبی 689
خلاصه 694
درباره مطالب زیر بحث کنید 696
نکات کاربردی 698
جست و جو در شبکه جهانی 699
پرسش 699
پایگاه های آگاهی دهنده 700
یادداشتها 701
فصل15: تبلیغ سیاست های تشویقی 703
قضیه 704
تبلیغ 706
تصمیمهای عمده در تبلیغ 708
تعیین هدف 709
تعیین بودجه تبلیغ 710
استراتژی تبلیغ 712
ارزیابی تبلیغ 723
شیوه دادن آگهی بازرگانی 724
تصمیم گیری درباره تبلیغ در سطح جهانی 726
افزایش فروش 728
رشد سریع افزایش فروش 729
اجرای سیاستهای تشویقی برای 730
انتخاب ابزارها یا روش ها برای 732
سیاست های تشویقی برای افزایش 736
سیاست های تشویقی برای افزایش 737
سیاست های تشویقی برای افزایش 738
روابط عمومی 729
ابزارهای اصلی واحد روابط عمومی 741
تصمیم گیریهای عمده در روابط عمومی 743
خلاصه 748
درباره مطالب زیر بحث کنید 749
نکات کاربردی 750
جست و جو در شبکه جهانی 752
پرسش 752
پایگاههای آگاهی دهنده 753
یادداشتها 754
فصل16: فروش شخصی و مدیریت فروش 755
قضیه 756
نقش فروش شخصی 758
ماهیت فروش شخصی 759
نقش نیروی فروش 760
مدیریت نیروی فروش 762
تدوین استراتژی و طرح ریزی 762
سایر مساله های ساختاری و استراتژی 766
گزینش فروشنده 768
آموزش دادن به فروشنده 773
جبران خدمت فروشنده 774
سرپرستی و نظارت بر کار فروشندگان 775
اصول فروش شخصی 783
فرایند فروش شخصی 783
گامهایی که باید در مرحله فروش برداشت 784
بازاریابی مبتنی بر رابطه 790
خلاصه 792
درباره مطالب زیر بحث کنید 794
نکات کاربردی 795
جست و جو در شبکه جهانی 797
پرسش 797
پایگاه های آگاهی دهنده 797
یادداشتها 799
فصل17: بازاریابی مستقیم 801
قضیه 802
آنچه را که می توان بازاریابی مستقیم نامید 805
رشد و فایده های بازاریابی مستقیم 807
فایده های بازاریابی مستقیم 807
پایگاههای اطلاعاتی مشتریان و بازاریابی 809
شیوه های ایجاد ارتباط در بازاریابی مستقیم 814
فروش رو در رو 814
بازاریابی از طریق پست مستقیم 815
بازاریابی با دفترچه فهرست بها 817
فروش از راه دور 818
بازاریابی دکه ای 822
بازاریابی در شبکه و بازرگانی الکترونیکی 822
رشد سریع بازاریابی در شبکه 824
استفاده کنندگان از شبکه 825
فایده های بازاریابی در شبکه 827
فایده های شبکه برای بازاریابها 828
کانال های بازاریابی در شبکه 829
تبلیغ در شبکه 832
مشارکت در همایش ها گروههای خبری 833
امیدها و تهدیدهای ناشی از 837
بازاریابی مستقیم یکپارچه 842
طرح مساله هایی در زمینه بازاریابی 843
ایجاد ناراحتی اقدامات نامعقول 844
تجاوز به حریم شخصی 845
خلاصه 848
درباه مطالب زیر بحث کنید 851نماد اعتماد
logo-samandehi