معرفی کتاب : مدیریت بازار جهانی: بازاریابی بین المللی

معرفی کتاب : مدیریت بازار جهانی: بازاریابی بین المللی
نویسنده کتاب : رضايي نژاد عبدالرضا
ناشر کتاب : مرکز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي
تعداد صفحات کتاب : 244

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 1
بخش نخست 5
فصل 1: بازاری ابی بین المللی در اقتصاد جهانی 7
فصل 2: نظریه های رفتار صادراتی 21
فصل3: ارزیابی زیربنای بازار 29
فصل 4: بازشناسی فرصت های بازاریابی بین المللی 43
فصل 5: کسب و کارهای کوچک و صادرات 53
فصل 6: راهبرد ورود به بازار خارجی الف: مستقیم یا به واسطه 61
فصل 7: راهبرد ورود به بازار خارجی ب: سرمایه گذاری ها 73
بخش دوم: 81
فصل 8: تصمیم گیری در زمینه فراورده ها 83
فصل9: قیمت گذاری اعتبار و شرایط دادو ستد 91
فصل 10: تدارکات و کانال های پخش 103
فصل 11: راهبردهای ترویج در مفهوم بین المللی 113
فصل 12: برنامه ریزی بازاریابی بین المللی 127
فصل 13: نظام های پایش و مهار بازاریابی بین المللی 137
بخش سوم 147
فصل 14: بازاریابی در ژاپن 149
فصل 15: بازاریابی در کشورهای کمتر توسعه یافته 169
فصل 16: بازاریابی در بازار یگانه اروپایی 179
فصل 17: بازاریی در کشورهای صنعتی اروپای خاوری 191
فصل 18: بازاریابی در چین 197
فصل 19: بازرگانی کمک ها و توسعه 209
فصل 20: دگرگوین بنیادین 223
منابع 243

نماد اعتماد
logo-samandehi