معرفی کتاب : تحقیق بازاریابی: سنجش و روش

معرفی کتاب : تحقیق بازاریابی: سنجش و روش
نویسنده کتاب : تال دونالد اس ، هاوکينز دي اي
ناشر کتاب : آن
تعداد صفحات کتاب : 484

فهرست مطالب کتاب

بخش اول: ماهیت تحقیقات بازاریابی 15
فصل اول: تحقیقات بازاریابی در مرحله عمل 19
وظیفه تحقیقات بازاریابی 20
اطلاعات و تصمیم گیری 27
شناسائی مسئله/ فرصت 28
انتخاب مسئله/ فرصت 31
راه حل تحلیل مسئله / فرصت 32
تصمیم گیری در بازاریابی 36
تحقیقات بازاریابی بین المللی 39
بخش تحقیقات بازاریابی 39
صنعت تحقیقات 42
صنعت تحقیقات بین المللی 45
مشاغل تحقیقات بازاریاب 46
یادداشتها 49
فصل دوم: سیستم اطلاعات بازاریابی و سیستم پشتیبان تصمیم گیری 53
سیستم اطلاعات بازاریابی 54
ماهیت سیستم اطلاعات بازاریابی 55
انواع اطلاعات موجود در MIS 57
سیستم های اطلاعات بازاریابی ویژه 62
سیستم های پشتیبان تصمیم گیری بازاریابی 63
اجزا MDSS 66
کاربردهای MDSS 74
سیستم های خبره 80
یادداشتها 82
فصل سوم: فرایند تحقیق و طرح تحقیق 85
ماهیت طرح تحقیق بازاریابی 87
مراحل فرایند طرح تحقیق 88
تعریف مسئله تحقیق 89
ارزش اطلاعات را برآورد کنید 99
روش جمع آوری داده را انتخاب کنید 103
شیوه سنجش را انتخاب کنید 107
نمونه را انتخاب کنید 107
روش تحلیل را انتخاب کنید 109
مسایل اخلاقی تحقیق را ارزیابی کنید 109
الزامات زمانی و مالی را برآورد کنید 110
طرح پیشنهادی تحقیق را آماده کنید 112
خطاهای بالقوه تاثیرگذار بر طرحهای تحقیق 113
انواع خطاها 114
راهبردهای حل و فصل خطاهای بالقوه تحقیق 119
طراحی تحقیقات چند ملیتی 122
یادداشتها 123
بخش دوم: منابع داده های تحقیق 125
فصل چهارم: داده های ثانویه 129
ماهیت داده های ثانویه 131
مزایای داده های ثانویه 131
مشکلات پیش رو در رابطه با داده های ثانویه 132
منابع داخلی داده های ثانویه 136
سوابق حسابداری 137
گزارش های نیروهای فروش 139
گزارشات پراکنده 139
کارشناسان داخلی 140
منابع خارجی داده های ثانویه 143
پایگاههای داده رایانه ای شده 144
انجمن ها 152
کارگزاران دولت 153
سازمان های فروشنده مقالات 160
دفترچه های راهنما 161
دیگر منابع منتشر شده 162
کارشناسان خارجی 164
داده های ثانویه بین المللی 165
ماهیت داده های ثانویه بین المللی 165
منابع داخلی داده های ثانویه بین المللی 166
منابع خارجی داده های ثانویه بین المللی 167
یادداشتها 170
فصل پنجم: زمینه یابی های بازرگانی 171
زمینه یابی های بازرگانی 173
زمینه یابی های دوره ای 174
زمینه یابی های گروههای نمونه ثابت 175
زمینه یابی های مشترک 179
حسابرسی 185
گروههای نمونه ثابت 189
کاربردهای زمینه یابی های بازرگانی 199
فروش های خرده فروش ها 200
خریدهای خانوارها 201
استفاده از وسایل ارتباطی 202
نگرش ها/ شناخت/ رفتارها 206
زمینه یابی های بازرگانی 209
یادداشتها 211
فصل ششم: تحقیقات زمینه یابی 213
ماهیت تحقیق زمینه یابی 216
انواع مصاحبه ها 216
انواع زمینه یابی ها 218
معیارهای انتخاب شیوه زمینه یابی 231
پیچیدگی پرسشنامه 231
میزان داده ها 232
دقت داده های حاصله 234
کنترل نمونه 237
الزامات زمانی 241
نرخ پاسخ 242
هزینه 242
از کدام روش استفاده کنیم 243
خطای عدم پاسخ در تحقیق زمینه یابی 246
کاهش عدم پاسخ در زمینه یابی های تلفنی و شخصی 248
تماس با پاسخ دهنگان 250
انگیزه دادن به پاسخ دهندگان 251
عدم پاسخ به زمینه یابی های پستی 254
راهبردهای رفع مشکل عدم پاسخ 261
موضوعات مطرح شده در زمینه یابی های چند ملیتی 265
تلفن 266
پست 267
شخصی 269
رایانه 269
چند شیوه زمینه یابی بکار رفته 270
یادداشتها 271
فصل هفتم: آزمایش گیری 279
ماهیت آزمایش گیری 282
انواع خطاهای تاثیرگذار بر نتایج بدست آمده 284
خطاهای آزمایشی و طرح آزمایشی 295
طرح آزمایشی 295
طرح های آزمایشی پایه ای 297
طرحهای آزمایشی و خطاهای بالقوه 307
طرح های آماری 307
نتایج مربوط به طرحهای آزمایشی 321
مطالعات پس رویداد 321
یادداشتها 325
فصل هشتم: محیط آزمایشی 327
آزمایشات آزمایشگاه 330
خطاهای واکنشی د رآزمایشات آزمایشگاهی 333
کاربردهای آزمایشات آزمایشگاهیی 337
آزمایشات میدانی 342
آزمونهای میدانی واژه ها و جملات آگهی تجاری 343
بازاریابی آزمایشی 347
آزمون های استاندارد بازار 348
آزمون فروشگاه کنترل شده و بازار کوچک 359
بازارهای آزمایشی الکترونیکی 362
بازارهای آزمایشی شبیه سازی شده 367
یادداشتها 373
بخش سوم: فنون سنجش در تحقیقات بازاریابی 375
فصل نهم: سنجش در تحقیقات بازاریابی 379
مفهوم سنجش 382
سنش طبق تعریف 382
سنجش و واقعیت 383
اندازه گیری و مفاهیم 386
مقیاس های سنجش 390
سنجش های اسمی 392
سنجش های رتبه ای 395
سنجش های فاصله ای 397
سنجش های نسبی 399
مولفه های سنجش ها 401
انعکاس دیگر ویژگیهای پایدار 402
خصوصیات موقتی پاسخگو 404
ویژگیهای موقعیتی 404
ویژگی های فرایند سنجش 405
ویژگی های ابزار سنجش 405
ویژگی های فرایند پاسخ 405
ویژگی های تحلیل 405
دقت سنجش 406
پایایی 408
پایایی از طریق آزمون- بازآزمون 409
پایایی از طریق فرم های همتا 409
پایایی از طریق مقایسه داخلی 410
پایایی امتیاز دهنده 411
اعتبار 412
اعتبار محتوا 412
اعتبار مرتبط با معیار 413
اعتبار سازه 415
ساخت سنجه 416
یادداشتها 420
فصل دهم: طراحی پرسشنامه 425
ماهیت طراحی پرسشنامه 426
تصمیم اولیه 429
تصمیمات در مورد محتوای سوال 432
نیاز به داده های خواسته شده در سوال 433
توانایی سوال در تولید داده ها 434
توانایی پاسخ دهنده در پاسخگویی دقیق 435
پاسخ دهندگان فاقد قدرت بیان 444
تاثیر رویدادهای بیرونی 451
تصمیم گیری در مورد عبارت پردازی سوال 452
معنای کلمات 452
کلمات سودار و سوالات هدایتگر 455
گزینه های تلویحی 457
مفروضات تلویحی 457
مبنای داوری 458
تصمیمات در مورد قالب پاسخ 459
سوالات باز 460
سوالات چند گزینه ای 462
سوالات دوجوابی 467
تصمیمات در مورد توالی سوالات 468
ویژگیهای فیزیکی پرسشنامه 470
تصمیم گیری در مورد پیش آزمون 474
طراحی پرسشنامه چندملیتی 477
زبان 477
الگوهای فرهنگی 478
خصوصیات پاسخ دهندگان 479
یادداشتها 481

نماد اعتماد
logo-samandehi