معرفی کتاب : بازاریابی گردشگری

معرفی کتاب : بازاریابی گردشگری
نویسنده کتاب : لومسدن لس
ناشر کتاب : دفتر پژوهش هاي فرهنگي
تعداد صفحات کتاب : 408

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار ویراستاران مجموعه 11
مقدمه مولف 13
فصل1- محیط بازاریابی در صنعت گردشگری
1-1- مقدمه 15
1-2- رویکرد هدفمند 25
1-3- محیط بازاریابی 34
1-4- چکیده 43
فصل 2- مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری
2-1- فرایند مبادله 45
2-2- نظریه یا حرفه؟ 48
2-3- بازاریابی در صنعت گردشگری: اصول بنیادین 52
2-4- چکیده 58
فصل 3: رفتار مصرف کننده
3-1- مقدمه 59
3-2- چارچوب تجزیه و تحلیل 60
3-3- پژوهش های انگیزه گردشگری 62
3-4- فرایند خرید مصرف کننده 76
3-5- الگوهای جامع رفتار مصرف کننده 78
3-6- چکیده 81
فصل 4: رفتار خرید سازمانی 83
4-1- مقدمه 83
4-2- اصول رفتار خرید سازمانی 84
4-3- تفاوت های موجود در رفتار خرید سازمانی و مصرف کننده 85
4-4- مولفه ها و اجزای اصلی رفتار خرید 85
4-5- معیارهای تصمیم گیری 89
4-6- بازار گروهی مجتمع های آموزشی 90
4-7- همایش 91
4-8- ارزابی مجدد رفتار خرید تجاری 97
4-9- چکیده 99
فصل5: تقسیم بندی بازار. موقعیت یابی و برنامه جامع بازاریابی
5-1- مقدمه 101
5-2- تقسیم بندی بازار 102
5-3- هدف یابی 113
5-4- موقعیت یابی 114
5-5- توسعه راهبرد 116
5-6- برنامه جامع بازاریابی 117
5-7- چکیده 118
فصل 6: برنامه ریزی بازاریابی
6-1- مقدمه 119
6-2- فرایند برنامه ریزی بازاریابی 123
6-3- حسابرسی بازاریابی 125
6-4- تدوین راهبرد 129
6-5- تجزیه و تحلیل مجموعه تولید 135
6-6- روش های جهت دار 142
6-7- سایر گزینه های راهبردی 142
6-8- چارچوب های راهبردی 146
6-9- حفظ برتری رقابتی 149
6-10- آیا فرایند برنامه ریزی بازاریابی با گردشگری سنخیت دارد؟ 150
6-11- طرح بازاریابی 151
6-12- چکیده 153
فصل7: پیش بینی تقاضا
7-1- مقدمه 154
7-2- روش های پیش بینی 156
7-3- چکیده 163
فصل8: برنامه ریزی بودجه ها
8-1- مقدمه 165
8-2- اهداف اصلی یک بودجه بازاریابی 165
8-3- روش های تنظیم بودجه 166
8-4- تأمین بودجه 168
8-5- بودجه ها به عنوان ابزارهای تنظیم و نظارت 170
8-6- چکیده 173
فصل9: پژوهش بازاریابی در صنعت گردشگری
9-1- مقدمه 175
9-2- نظام های اطلاعاتی مدیریت 176
9-3- پژوهش های بازاریابی 177
9-4- منابع اطلاعاتی 181
9-5- روش شناسی تحقیق 184
9-6- طراحی پرسشنامه 192
9-7- استفاده موثر از پژوهش بازاریابی در تصمیم گیری 192
9-8- چکیده 196
فصل 10: ره آوردهای گردشگری(تولید خدماتی)
10-1- مقدمه 197
10-2- اصول بنیادین بازاریابی خدمات 197
10-3- چرخه حیات خدمات(یا کالا) 203
10-4- دامنه خدمات 207
10-5- مدیریت علائم تجاری 208
10-6- توسعه ره آوردهای گردشگری 211
10-7- چکیده 216
فصل 11: قیمت گذاری
11-1- اصول و مبانی قیمت گذاری 217
11-2- عوامل موثر بر راهبرد قیمت گذاری 221
11-3- روش های قیمت گذاری 223
11-4- راهبردهای قیمت گذاری 227
11-5- قیمت گذاری روشمند 230
11-6- بعد قیمت- کیفیت 231
11-7- قیمت گذاری عرضه کننده 232
11-8- قیمت گذاری خدمات و کالاهای همگانی 232
11-9- چکیده 233
فصل12: عناصر ارتباطات
12-1- مقدمه 235
12-2- اصول و مبانی ارتباطات 236
12-3- راهبرد ارتباطات 240
12-4- شیوه مبارزه تبلیغاتی و پیام رسانی 246
12-5- روش های ارتباطات 248
12-6- نظارت و ارزشیابی 261
12-7- چکیده 262
فصل 13: نظام های توزیع در صنعت گردشگری
13-1- اصول و مبانی توزیع 263
13-2- نقش واسطه های مسافرتی 264
13-3- شبکه های توزیع 264
13-4- نقش توزیع کنندگان 267
13-5- فن آوری اطلاعات 273
13-6- موقعیت ظاهری 277
13-7- چکیده 278
فصل14: مولفه های اضافی در برنامه جامع بازاریابی
14-1- اصول مولفهای اضافی 279
14-2- فرهنگ خدماتی: مردم 280
14-3- فرایندهای خدماتی 286
14-4- شواهد ظاهری 287
14-5- چکیده 289
فصل15: بازاریابی ارتباطی
15-1- مقدمه 290
15-2- توسعه بازاریابی ارتباطی 292
15-3- بازاریابی ارتباطی کارآمد 294
15-4- چکیده 302
فصل16: بخش های ره آورد در صنعت گردشگری
16-1- مقدمه 303
16-2- بخش تسهیلات و امکانات محل اقامت 304
16-3- تفریح و سرگرمی 315
16-4- مراسم ویژه 316
16-5- رستوران ها و کترینگ 319
16-6- جاذبه های گردشگری 322
16-7- خرده فروشی 327
16-8- متصدیان حمل و نقل 328
16-9- چکیده 333
فصل17: مقاصد و اماکن بازاریابی
17-1- مقدمه 335
17-2- اصول و مبانی بازاریابی مقصد 335
17-3- طبقه بندی گردشگاه ها 339
17-4- روش شناسی بازاریابی 340
17-5- چرخه حیات مقصد گردشگری 343
17-6- توسعه امکانات گردشگری در مقاصد 348
17-7- چکیده 354
فصل18: بازاریابی بین المللی گردشگری
18-1- مقدمه 355
18-2- اصول بازاریابی بین المللی 356
18-3- فرایند بین المللی شدن 358
18-4- امکان رسیدن به یک موقعیت بین المللی 361
18-5- برنامه جامع بازاریابی بین المللی 363
18-6- سازمان های ملی گردشگری 365
18-7- چکیده 370
فصل19: گردشگری پایدار
19-1- مقدمه 371
19-2- اصول و مبانی پایایی 376
19-3- بازاریابی و پایایی 377
19-4- ارزشیابی مجدد بازاریابی 383
19-5- چکیده 383
فصل20: چالش های قرن بیست و یکم
20-1- مقدمه 385
20-2- آیا با دوره نوینی از گردشگری رو به رو هستیم؟ 385
20-3- پیدایش عصری نوین در بازاریابی صنعت گردشگری 388
20-4- چالش های فراروی بازاریابی 389
20-5- چکیده 391

نماد اعتماد
logo-samandehi