معرفی کتاب : مبانی نظریه پردازی در مدیریت بازاریابی

معرفی کتاب : مبانی نظریه پردازی در مدیریت بازاریابی
نویسنده کتاب : شلبي دي. هانت
ناشر کتاب : مهربان نشر
تعداد صفحات کتاب : 320

فهرست مطالب کتاب

معرفی نویسنده 5
مقدمه 6
فصل 1: مقدمه 7
1-1- سه تناقض 8
2-1- اهداف کتاب 8
3-1- ماهیت بازاریابی 14
4-1- ماهیت علم 26
5-1- وحدت روش علمی 30
6-1- نتیجه گیری ها در علم بازاریابی 38
7-1- مدل دوشاخگی سه گانه: ارزیابی 39
8-1- مدل سه شاخگی سه گانه به عنوان چارچوب رده بندی عمومی بازاریابی 51
9-1- برنامه کتاب 53
فصل 2: رشته بازاریابی 59
1-2- بازاریابی به عنوان 59
2-2- ماهیت تحقیقات بازاریابی 78
3-2- اجتناب بازاریابی از روش های کیفی 87
فصل 3: ریخت شناسی تبیین 97
1-3- تبیین در بازاریابی 98
2-3- معیارهایی برای ارزیابی مدل های تبیینی 99
3-3- تبیین قیاسی-قانونی 100
4-3- تبیین آماری 102
5-3- آیا مدل های تبیین تجربه گرای منطقی، کافی هستند؟ 111
6-3- مدل الگو 117
7-3- تبیین کارکردگرا 120
مدل کارکردی 1 124
مدل کارکردی 2 126
8-3- خلاصه و نتیجه گیری 128
فصل 4: تبیین، مباحث و ابعاد مختلف 131
1-4- تبیین، پیش بینی و بازپس گویی 131
2-4- تبیین های علی 139
3-4- نقص تبیینی، زنجیره های تبیین و راه های خروج نامحدود 146
4-4- اشکال دیگر نقص تبیینی 148
5-4- موضوعات اصلی مورد تبیین در بازاریابی 149
6-4- تبیین چرخه عمر محصول 152
7-4- تبیین رفتار مصرف کننده 153
8-4- تبیین تبعیض قیمت 156
9-4- چرخه تبیین خرده فروشی 158
10-4- خلاصه و نتیجه گیری 161
فصل 5: ریخت شناسی قوانین علمی 163
1-5- نقش قوانین در تحقیقات بازاریابی 165
2-5- معیار اول: جملات شرطی تعمیم یافته 165
3-5- معیار دوم: محتوی تجربی 169
4-5-معیار سوم: ضرورت نومیک 172
5-5- معیار چهارم: انسجام نظام مند 174
6-5- خلاصه 182
فصل 6: قوانین علمی، مباحث و ابعاد 185
1-6- بحث زمان 186
2-6- اصول بدیهی، قوانین بنیادین و قوانین اقتباسی 195
3-6- بسط و جهان شمولی 199
4-6- خلاصه و نتیجه گیری 209
5-6- مسایلی در ارتباط با بسط روان-فیزیک قیمت ها 211
فصل 7: ریخت شناسی نظریه 217
1-7- مفهوم نظریه 218
2-7- ادراکات نادرست از نظریه 220
3-7-معیار داشتن ارتباط نظام مند 222
4-7- معیار تعمیم هایشبه قانون 236
5-7- معیار قابلیت آزمون تجربی 239
6-7- خلاصه 247
فصل 8: نظریه مباحث و ابعاد 251
1-8- طرح طبقه بندی 252
2-8- نظریه اثباتی در برابر نظریه تجویزی 267
3-8- نظریه جبرگرا علیت مدار در برابر نظریه احتمالی 270
4-8- ماهیت نظریه های عمومی 275
فصل 9: به سوی نظریه های عمومی بازاریابی 279
1-9- مروری بر نظریهR-A 280
2-9-نظریه R-A، نظریه عمومی رقابت است 286
3-9- نظریه فرایندهای بازار 292
4-9- یک مبنای اثباتی برای استراتژی 300
استراتژی منبع مدار 302
استراتژی شایستگی-مدار 303
5-9- استراتژی و نظریه R-A 307
6-9- یادداشت نهایی 318


نماد اعتماد
logo-samandehi